Mevzuat Servisi

Yayın Tarihi
KUYUM SEKTÖRÜ VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

KUYUM SEKTÖRÜNDE, DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR:

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

31.12.2022
Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında İşlem Gördükten Sonra Geri Gelen Eşyanın Vergilendirilmesi Hk.

Hariçte İşleme Rejimine göre yurtdışına gönderilip, işlem gördükten sonra yurda getirilen eşyanın işçilik bedeli üzerinden yapılacak ithalinde vergilendirmede ortaya çıkan Gümrük Vergisi, EMY ve İGV’nin nasıl tahsil edileceği, alınıp alınmayacağına dair açıklama getirilmesine dair talepler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü

10.04.2021
8302 Tarifesindeki G.Kore ve K.Makedonya Menşeli/Çıkışlı “Menteşe, Askılık, Dirsek ve Mobilyalar İçin Diğer Donanım Eşyası” Tanımlı Ürünlere Dampinge

Bahse konu önlemin Güney Kore ve Makedonya üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla başlatılmış olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma

Ticaret Bakanlığı

31.03.2021
Malezya Menşeli Kakao Yağı İthalatına (1804.00.00.00.00) Damping Soruşturması Açılması Hk.

Yerli üretici Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı

30.03.2021
Benzin ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

29.03.2021
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunların Bildirilmesi Hk.

Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlere örtülü olarak uygulamakta olduğu engellemeler uzun süredir ihracatçının gündeminde yer almakta ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri sorunun çözümü için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.03.2021
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

22.03.2021 tarihli 3685 sayılı Karar ile 3002.20 tarife alt pozisyonunun altında sınıflandırılan “İnsanlar İçin Aşılar” tanımlı ürünlerin altında SARS ile ilişkili koranavirüs aşıları için ayrı bir GTİP oluşturulmuş ve diğer aşıların tarife alt açılımlarında da değişikliğe gidilmişti.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Çin Menşeli 8208.30.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Eşyaya Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” tanımlı ürünlere 20,85 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem uygulanmakta olup,

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Kamboçya Menşeli/Çıkışlı 55. Fasılda Sınıflandırılan Bazı “Kesik Elyaf İpliği” Tanımlı Eşyaya Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması Hk.

ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) GTP’leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuş olup, söz konusu önlemler daha sonrasında başka ülkelere de teşmil ettirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler (Altın/Altın Mücevharat) Hk.

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı Hk.

ATR dolaşım belgesi ile gelen ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan AB menşeli eşyadan ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi olanlar için, bazı gümrük idarelerinde şüphe hali gerekçe gösterilerek menşe şahadetnamesi talep edilmesi ve söz konusu belgelerin salgın sebebiyle teminin zor ve maliyetli olması sebebiyle, yapılacak işlemler hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

28.03.2021
Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu Hk.

KDV Kanununun 17/4-ö maddesi uyarınca: Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, KDV’den istisnadır.

Gümrük Müşavirleri Derneği

28.03.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

Akaryakıt cinsi ürünlerin fiyatlarındaki değişime bağlı olarak, ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidilmektedir. (Genel olarak ürün fiyatlarında artış olduğunda ÖTV tutarı indirilmekte, ürün fiyatlarında düşüş olduğunda da ÖTV tutarı arttırılmaktadır.)

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.03.2021
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Listesine Yapılan Eklemeler Hk.

17.03.2021 tarihli Karar ile; aşağıdaki listede unvanlarına yer verilen şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Bazı Sanayi Ürünlerine İlişkin Tarife Kontenjanı Uygulanmasından Artakalan Kontenjanların Dağıtımı Hk.

3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Standart İşlenmemiş Kıymetli Madenler ve KKDF Hk.

2004/7668 Sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar ile fon kesintisi yapılmayacak bazı işlemler belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

28.03.2021
Tayland Menşeli “Cam Elyafı Takviye Malzemeleri - 7019” Tanımlı Eşyaya Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanması Hk.

Çin meşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşya ithalatında CIF bedelin %24,50’si ve %35,75’i kadar dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar 2021/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmekte olup, söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi 2021/11 sayılı ÜGD Tebliği ile düzenlenmektedir. 23.03.2021 tarihli 2021/29 sayılı Tebliğ ile; Tebliğin “Yaptırımlar” başlıklı 13. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk.

Gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar, 2015/24 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.03.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21/6 fıkrasına aşağıda sarı ile belirtilen cümle eklenmiştir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.03.2021
Aşı ve Maskelerin GTİP ve Madde Tanımlamalarında Yapılan Değişiklikler Hk.

“İnsanlar İçin Aşılar” Tarife Cetvelinin 3002.20 tarife alt pozisyonunun altında sınıflandırılmaktadır. 20.03.2021 tarihli 3685 sayılı Karar ile; 3002.20 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

28.03.2021
Rep, Kolza, Aspir ve Ayçiçeği Tohum ve Yağlarında Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Sıfırlanması Hk.

20.03.2021 tarihli 3687 sayılı Karar uyarınca; aşağıda detaylarına yer verilen GTİP’lerde 01 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

28.03.2021
Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlara İlişkin Genelge Hk.

Kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin 2021/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES* belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021/9 sayılı Tebliğ yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

28.03.2021
Malezya ve Yunanistan Menşeli/Çıkışlı “Poliüretan Suni Deri” Tanımlı Ürünler İçin Damping Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hk

Çin menşeli 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)" tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Çin Menşeli “Kapı Kilitleri – 8301” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli 8301 tarifesinin altında sınıflandırılan muhtelif ürünlerden Çin menşeli olanları için 4 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem uygulanmakta olup,

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.03.2021
Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik Hk.

Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 1/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı

28.03.2021
Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Koşullar – SGK İşçi Sayısı Hk.

Gümrük Yönetmeliği’nin “Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Özel Koşullar” başlıklı 24 üncü maddesi uyarınca; “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde en az otuz işçi istihdam ediyor olması” gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın Rusya'da Tüm Gümrük İdarelerini Kapsayacak Şekilde Uygulamaya Alınması Hk.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Sistemi; Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’in Eklerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esaslar 2021/9 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk. (ABD Menşeli Ürünler)

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11973 sayılı Karar 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Kolay İhracat Noktaları – 2021/08 Sayılı Genelge Hk.

İzinli Gönderici Yetkisi; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, belirlenen koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Koruyucu Tıbbi Ekipman Satışları Hk.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca “Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmamaktadır.”

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Uygulamaları Hk.

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alınması ve işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha öncesinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmış olup, 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulamanın belirlenen gümrük idarelerinden* yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/6 sayılı Genelge ile; Aşağıda tanımlarına yer verilen eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olması ve çeşitli ihtilafların oluşması sebebiyle, söz konusu eşyaların sınıflandırılmasına dair düzenlemede bulunmuştur.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
2021 Yılı “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” Listesi Hk.

2021 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketleri belirleyen Tebliğ, 04.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

15.03.2021
İşlemleri Tamamlanmış Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin Gümrük Arşivine Teslimi Hk.

Gümrük idarelerine tek nüsha olarak verilen ve sadece gümrük idarelerinde arşivlenmesi hükme bağlanmış olan, işlemleri tamamlanmış antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine tesliminde yaşanan gecikmeler/sorunlar üzerine; Muratbey Gümrük Müdürlüğünce (2021/05) sayılı Müdürlük Emri yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezalarının Tatbiki Hk.

Gümrük Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilmektedirler. Bu izin terminolojide Küşat Hakkı olarak bilinmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.03.2021
Suudi Arabistan'a İhracat’ta Yaşanan Sorunlar Hk.

Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlere örtülü olarak uygulamakta olduğu engellemeler uzun süredir ihracatçının gündeminde yer almaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 10.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

15.03.2021
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Mesai Saatlerine İlişkin Duyurusu Hk.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, kamu kurumlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine dair Valilik talimatına istinaden bir yazı yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

15.03.2021
Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylanması Hk.

29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Cumhurbaşkanınca onaylanmasına ilişkin Karar 24.02.2021 tarihli mükerrer resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in “İşlenmemiş Kıymetli Madenlere” İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hk.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 6. maddesi “Kıymetli maden ve taşlara” ilişkin hükümleri düzenlemekte olup, söz konusu maddenin fıkralarında “İşlenmemiş Kıymetli Madenlere” ilişkin muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

28.02.2021
Yürürlük Süresi Sona Eren/Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk.

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler 19.02.2021 tarihli Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

İlgili Tebliğ’in, “İhracat Bedelinden İndirimler” başlıklı 7. maddesine işlenmemiş kıymetli maden ithali ve buna ilişkin bedellerin mahsubuna dair yeni bir fıkra eklenmiş (7/5) ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

28.02.2021
32. Sayılı Karar’ın “Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalara” İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7. maddesi “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara” ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.02.2021
3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 Tarifesindeki Muhtelif Eşyaya Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif eşyaya gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2013/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Ölçü Transformatörleri, Voltmetreler ve Ampermetrelere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
9405 Tarifesindeki Muhtelif Aydınlatma Cihazlarına Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

9405 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif aydınlatma cihazlarına gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2006/11 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
8518 Tarifesindeki Muhtelif Hoparlörlere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

8518 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif hoparlörlere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/7 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesindeki Değişikliklerin Uygulanması Hk.

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.02.2021
Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarı Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “Rafinerici Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya “İşleme Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların;

Cumhurbaşkanlığı

28.02.2021
Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 25.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

28.02.2021
Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hk.

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında mavi ve yeşil hatta işlem gören beyannamelere dair BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak bir YAZI yayımlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı

28.02.2021
2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği - Kontrol Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 2021/5 sayılı ÜGD Tebliği ile yapılmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.02.2021
“CE” Denetimi Kapsamındaki Eşyanın Motorlu Kara Taşıtlarında Kullanılıp Kullanılmayacağının Tespiti ve Kapsam Dışı Kararının TSE’de Olması Hk.

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi ÜGD Tebliği kapsamında yer alan 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP'erinin karşısında (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) ibaresi mülga 2020/9 sayılı Tebliğde bulunmaktayken, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinde ise bu ibareler kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Antrepo Beyannamesinin Tescilinde Ek Süre Uygulamaları Hk.

"Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınmakta. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekmekte ve idare yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilmektedir."

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Temdit (Uzatma) Başvuruları Hk.

Sanayicilerin ihtiyaç duydukları hammadde ve ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Bitki Sağlık Sertifikalarına İlişkin İthalat Uygulamaları ve Numune Alma İşlemleri Hk.

Karayolu ile girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerein aynı parti olması ve aynı partiye ait ürünlerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin görüş talepleri üzerine, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü bir yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı

22.02.2021
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk. (Metil Etil Keton Peroksit)

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Serbest Bölgelerde Üretilen Ateşli Silahlar ve Ar-Ge Kapsamındaki Mühimmatın Bölgeye Giriş-Çıkışı Hk.

Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi vb hususlar “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin Uygulanmasında Yetkili Gümrük İdarelerinin Belirlenmesi Hk. (Orta Akdeniz B.M.)

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX): Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülke gümrük idareleri, İsviçre, Norveç ve Türkiye Gümrük İdareleri ile Faydalanan Ülke yetkili idarelerinin; veri girişi, güncelleme ve silme yetkileri ile verilere erişim yetkisi bulunan, veri tabanı dahil, elektronik veri işleme ve bilgi saklama sistemidir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
“Fuel Oil” Cinsi Eşyada Tarife Alt Açılımlarının Belirlenmesi Hk.

Türk Gümrük Tarife cetvelinde 2021 yılında yapılan değişiklik ile; fuel oiller için "Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5'i geçen fakat %1'i geçmeyenler" alt ayrımı oluşturularak 2710.19.67.00.11 (Yüksek Kükürtlü Fuel oil) ve 2710.19.67.00.12 (Fuel oil) GTİP'leri eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmiş ve menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kılınmıştı.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri ve Satış/Devir/İhrakiye Teslimleri Hk.

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesine ilişkin işlemler 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

22.02.2021
Çin Menşeli “Salon Tipi Sıcak ve Soğuk Hava Cihazları – Fancoil” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe 2016/2 sayılı Tebliğ kapsamında, CIF bedelin %56,50’si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

15.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 12.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

15.02.2021
Serbest Bölgeler Gelir Vergisi İstisnası/ FOB İhraç Oranının Düşürülmesi Hk.

Serbest Bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

11.02.2021
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk. (Atık Kağıt)

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Cezayir’in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hk.

Cezayir’in uyguladığı ilave gümrük vergilerine ilişkin daha öncesinde muhtelif duyurular paylaşılmıştı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

11.02.2021
“Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlüklerine” İlişkin Gözetim Uygulamasında Tekrardan Değişiklik Yapılması Hk.

9003 ve 9004 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı gözlük çerçeveleri ile güneş gözlükleri 2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında adet başına değişen tutarlarda gözetim uygulamasına tabi tutulmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler (Altın/Altın Mücevharat) Hk.

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Elektronik Menşe Belgesi Düzenleyen Ülkeler ve Belgelerin Teyidi Hk.

Tercihsiz ticaret kapsamında menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlayan ülkelerin gümrük idareleri, zaman zaman ülkemize bildirimde bulunmakta ve menşe şehadetnamelerinin doğruluğunun teyit edilebileceği internet sitelerini paylaşmaktadırlar

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Kapsamında Gelecek Eşyanın Yurt İçinde Satılması Halinde Gümrük Vergisinin Alınmaması Hk.

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi, Final maçı 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

11.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 12.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.02.2021
Çin Menşeli “Salon Tipi Sıcak ve Soğuk Hava Cihazları – Fancoil” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe 2016/2 sayılı Tebliğ kapsamında, CIF bedelin %56,50’si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

11.02.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi (Güncel Durum) Hk.

Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan değişiklik ile; Stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricindeki ithalat bedeli ödemelerine, malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirildiği,

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

11.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Motorin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 11.02.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.02.2021
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamındaki Düzeltme Taleplerine Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması Hk.

Gümrük beyannamesinde düzeltme talep edilmesi belirlenen durumlar için usulsüzlük cezasına tabi tutulmakta, ancak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamındaki işlemlerde, işlemin tabiatı gereğince yapılan düzeltme taleplerine usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

11.02.2021
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

26.05.2020 tarihli 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında; elektronik/sanal ortamdaki muhtelif faaliyetler desteklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
ATA Karnelerinin Elektronik Başvuruları Hk.

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

5.02.2021
5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Ürünlere Damping Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, bahse konu önlemlere ilişkin 2019/37 sayılı Tebliğ kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştı

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
5402.33 Tarifesindeki “Poliesterlerden Tekstüre İplikler” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Uzatılması Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler” tanımlı ürüne dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün Geçici Süreyle Faaliyetlerini Durdurması Hk.

Bursa Laboratuvar Müdürlüğü, taşınma sebebiyle 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren en az 1 ay süreyle faaliyetlerini durduracaktır.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
Diş Fırçaları – Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk.

9603.21.00.00.19 GTİP’inde sınıflandırılan “Diş Fırçaları – Diğerleri” tanımlı ürünlere uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı 31.12.2021 tarihli, 2021/4 sayılı Tebliği ile düzenlenmekte ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

5.02.2021
Elektrikli Binek Otomobillerine Uygulanacak ÖTV Oranlarının Arttırılması Hk.

8703 tarifesi altında sınıflandırılan binek otomobillerinden “Sadece Elektrik Motorlu Olanları” için uygulanmakta olan ÖTV oranları 02.02.2021 tarihli düzenleme ile arttırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
(Ayçiçek Yağı) Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere/Hedef Sektörlerde İlave Destek Sağlanması Hk.

Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

5.02.2021
Kağıtsız İhracat Uygulaması - Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hk.

İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında; beyanname eki belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir. Söz konusu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemektedir.

Ticaret Bakanlığı

5.02.2021
İthalatta Ambalaj Malzemeleri ve Gekap Gereklilikleri Hk.

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlarda beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

5.02.2021
Cep Telefonu Üretiminde Kullanılacak “Aksam ve Parçaların - 8517.70” Gözetim Kapsamından Çıkartılması Hk.

8517.70.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Aksam ve Parçalar” 2007/1 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında “5 ABD Doları/Adet” gözetim uygulamasına tabi tutulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
“Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlüklerine” İlişkin Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hk.

9003 ve 9004 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı gözlük çerçeveleri ile güneş gözlükleri, 2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında adet başına değişen tutarlarda gözetim uygulamasına tabi tutulmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hk.

25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına dair 3429 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

1.02.2021
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Üretime Tabi Tutulacak Cep Telefonlarına Gözetim Uygulanmaması Hk.

08.05.2020 tarihli 2020/6 sayılı Tebliğ ile; 8517.12.00.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları” tanımlı ürünlerden birim kıymeti 200 (ABD Doları/Adet) altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk.

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Kapsamında Geçici Yetkilendirme Hk.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin 2020/9 sayılı Tebliğ, 2021/9 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni Tebliğe eklenen geçici madde ile; 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2021 tarihine kadar 2020/9 sayılı eski Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılması imkanı tanınmıştı.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Geri Gelen Eşya ve Kültür Fonu Ödemesi Hk.

Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra gümrük mevzuatının geri gelen eşya/hariçte işleme hükümleri kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak eşyanın geri getirilmesi durumunda, kültür fonu kesintisine tabi olup olmadığına dair bilgi talep edilmiştir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

1.02.2021
7312.10.81.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Ürünlere Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

7312.10.81.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Ürünlere Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Fas Gümrük Tarife Kodlarında Yapılan Değişiklikler Hk.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresince 6133/222 sayılı Genelge ile; 2021 yılı gümrük tarife kodlarında değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin AB ve Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ürün listelerine yansımaları olmuştur.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

1.02.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Benzin)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 26.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

1.02.2021
Ayniyet Tespit İşlemlerinden İstisna Hk.

Onaylanmış kişi statüsü kapsamında veya dahilde işleme rejimi kapsamında belirlenen koşulları taşıyan yükümlüler ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmaktadırlar.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Gümrük Kabahatlerinde İçtima Kuralının Uygulaması Hk.

Kabahatler Kanununun “İçtima” başlıklı 15/1. maddesi ile; “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verileceği, Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verileceği,”

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılabilmesi Hk.

Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumları tarafından tahlile tabi tutulması kaynak israfına sebebiyet vermektedir Bu gibi durumları önlemek ve bir kamu kurumu tarafından ulaşılan sonucun diğer kamu kurumlarınca da kullanılmasını sağlamak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/4 sayılı Genelge'yi yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

1.02.2021
Benzin ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 27.03.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

30.01.2021
95 Oktan Benzine’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hak.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 07.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

20.01.2021
Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “İlişik Kesme Belgesi ile KDV İstisna Belgesinin” TPS Kapsamına Alınması Hk.

"Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun" ile "Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İlişik Kesme Belgesi" ile,

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
“Avize, Tavan ve Duvar Aydınlatma Cihazlarına” Uygulanacak Gözetim Kıymetinde Değişiklik Yapılması Hk.

9405.10.98.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan (Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları – Diğerleri) tanımlı ürünler için 2006/11 sayılı Tebliğ kapsamında 60 USD/kg gözetim uygulanmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
5402.47 Tarifesindeki “Poliesterlerden Sentetik Filament İplikleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önleminin Devamı Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” tanımlı ürüne dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
AB ve Güney Kore Menşeli “Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik” Cinsi Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk.

Çelik üreticisi muhtelif firmaların başvurusu üzerine 09.01.2021 tarihli 2021/4 sayılı Tebliğ ile;

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
ATR Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbraz Edilebilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hk.

2020 yılının Nisan ayında yayımlanan Bakanlık Oluru ile; ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken ATR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri düzenleyen yurtdışındaki kurumların mevcut Covid-19 salgınında kapalı olmasından dolayı ihracat yapılırken düzenlenememesi sebebiyle, söz konusu belgelerin 31.12.2020 tarihine ibraz edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
“Köklendirilmiş Çelikler ve Fidanların - 0602.90.45.00.11” KDV Oranı Hk.

Tarife Cetveli`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı belirli bir süre için %8’e indirilmiş ve bu süre, daha sonrasında 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
Antrepolarda Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Teminat Olarak Kullanılması Talepleri Hk.

Götürü Teminat Sistemi: Gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi Hk.

Son yıllarda dış ticaret açığı veren ve ithalatını azaltmayı veya kısıtlamayı hedefleyen uygulamalar tatbik eden Cezayir, 2017 yılından bu yana ithalat kısıtlamalarından vergi artışlarına kadar bir çok önlem almıştı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesine ilişkin işlemler

Kültür ve Turizm Bakanlığı

20.01.2021
2021/12 Sayılı Tebliğ Kapsamında Düzenlenen “İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının” TPS Kapsamına Alınması Hk.

2021/12 sayılı Tebliğ ile; Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
AB’den Yapılan Sevkiyatlarda Menşe Şahadetnamesinin Hangi Ülke Tarafından Düzenleneceği Hk.

AB ülkelerinden yapılan ithalatlarda menşe şehadetnamesinin eşyanın menşe ülkesi veya sevk edildiği ülke tarafından düzenlenmediği durumlarda, Gümrük Yönetmeliği’nin 38 ve 40. madde hükümlerine atıf yapılarak söz konusu belgeler kabul edilmemekteydi.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

20.01.2021
Destek Yönetim Sistemi (DYS) Başvuru Takvimi Hk.

Destek Yönetim Sistemini - DYS : Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan sistem olarak tanımlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkçe Metni ve Ekleri Yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının metni ve eklerinin Türkçe nüshalarını yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Birleşik Krallık Menşeli Eşyada İlave Gümrük Vergisi ve Başlamış İşlem Muafiyeti Hk.

31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesine ilişkin işlemler

Kültür ve Turizm Bakanlığı

20.01.2021
4814 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı Duvar Kağıtlarına Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Soruşturma Açılması Hk.

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına 2018/18 sayılı Karar kapsamında; 3,25 ABD Doları /Kg ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

20.01.2021
Fas'ın Ülkemizden Hazırgiyim ve Tekstil Ürünleri İthalatında Vergi Oranlarını Arttırması Hk.

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
95 Oktan Benzine’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 06.01.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

20.01.2021
Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hk.

Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne eklenen geçici madde ile “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” düzenlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Hk.

31.12.2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Ürün Güvenliği ve Denetimine ilişkin Tebliğler yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.01.2021
2021 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının Belirlenmesi Hk.

Geri Kazanım Katılım Payı : 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4.01.2021
Malezya Menşeli/Çıkışlı 5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Eşyaya Uygulanacak Damp

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere 2015/3 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
İngiltere’nin Gümrük Birliği ve PAAMK Kapsamından Çıkarılması Hk

Brexit’e ilişkin geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, 31.12.2020 tarihli 2 farklı düzenleme ile;

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
AB Menşeli Bazı Tohum/Meyve ve Sporların İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hk.

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde bulunan AB040 kod numaralı tarife kontenjanı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Listenin sonuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
2021 Yılı İthalat Tebliğleri Hk.

31.12.2020  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de muhtelif İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.01.2021
Türkiye – Birleşik Krallık STA’sı Kapsamında Menşe Beyanı Hk.

29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-İngiltere STA’sı kapsamında tercihli ticarete konu eşyaya yapılacak işlemlere ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce bazı açıklamalar yapılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
ÖTV (III) Sayılı Listede Yer Alan Ürünlerin (Alkollü-Alkolsüz İçecekler ve Tütün Ürünleri) Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

ÖTV Kanunu’nun 12/3. Maddesi uyarınca (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken vergi tutarları TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında yeniden belirlenmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.01.2021
İthalat Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

31/12/1995 tarihinde yayımlanmış olan İthalat Yönetmeliği 31.12.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

4.01.2021
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

İlave Gümrük Vergisi müstakil bir vergi olmayıp Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan artış olarak tanımlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.

İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan İthalat Rejim Kararı yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

4.01.2021
ATR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2021 Yılında Geçerli Olacak Satış ve Onay Bedelleri Hk.

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Ticaret Bakanlığınca belirlenmekte ve Bakanlığın bazı yıllar satış ve onay bedellerinde herhangi bir değişikliğe gitmeksizin bir önceki yılla aynı bedellerin uygulanmasına karar verebilme yetkisi bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
AB ve İngiltere Arasında, Brexit Sonrası Bir Ticaret Anlaşması Üzerinde Uzlaşma Sağlanması Hk.

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit geçiş döneminin bitimine günler kala, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında, Brexit sonrası bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşma sağlandı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.12.2020
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Tebliği Hk.

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esasları 2017/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının İmzalanması Hk.

Türkiye - Birleşik Krallık arasındakiSerbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yapılan duyuruya göre;

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
2021 Yılında Geçerli Olacak İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun uyarınca; 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yürürlüğe konulmasına ilişkin 3345 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hk.

İthalat Rejim Kararının 7. maddesine göre; Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 2021 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Hk.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğine ilişkin hizmetlerin asgari ücret tarifeleri ilgili Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Bazı Sigara ve Tütün Mamullerine Uygulanacak ÖTV Oranlarının Düşürülmesi Hk.

ÖTV (III) Sayılı Listenin B Cetvelinde yer alan bazı sigara ve tütün mamullerine uygulanacak vergi oranları %67’den, %63’e düşürülmüştür. Söz konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında yeniden değerleme oranında yapılması gereken artışın, 2021 yılı Ocak - Haziran dönemi için uygulanmaması kararlaştırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Brexit – Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları Hk.

31.12.2020 -23:59 itibarıyla Brexit sürecinin tamamlanması ile Birleşik Krallık Ortak Transit Sözleşmesine ayrı bir taraf olarak katılacak ve söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-BK sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekecektir.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Bazı Tekstil/Konfeksiyon ve Deri Ürünleri İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulması Hk.

Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasını düzenleyen 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup, 2020/9 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Kasım ayında yayımlanmış olan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimine ilişkin 2021/18 sayılı Tebliğde, değişiklikler yapan 2021/26 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasına Dair Açıklamalar Hk.

29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-İngiltere STA’sına ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce bazı açıklamalar yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk.

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı

30.12.2020
Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Uygulanacak Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı Hk.

3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen bazı sanayi ürünleri thalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

30.12.2020
2021 Yılı “Damga Vergisi” Tutarlarının Belirlenmesi Hk.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş olup, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek ilan edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

30.12.2020
Pirinç İthalatında Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Düşürülmesi Hk.

1006 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Pirinç” cinsi ürünler için % 45’e varan oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadır. 23.12.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; 30 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu ürünler için daha düşük oranlı gümrük vergilerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Kapsamı ve İdari Para Cezaları Hk.

İstanbul Gümrük Müşavirleri derneği 7256 sayılı Kanunun kapsamı ve uygulamasına dair tereddüt yaşanan hususları muhtelif yazılar ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir.

Ticaret Bakanlığı

24.12.2020
Sonradan İbraz Edilen Menşe Şahadetnameleri ve İlave Gümrük Vergisi Hk.

Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmiş ve menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün kılınmıştı.

Ticaret Bakanlığı

24.12.2020
“Doğal Çiçek Soğanları”nın 2021 Yılı İhracat Listesi Hk.

2021 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

24.12.2020
Buğday, Mahlut, Arpa ve Mısır (Tohumluk Olmayan) Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Sıfırlanmasına İlişkin Uygulamanın Uzatılması Hk.

21.10.2020 tarihli düzenleme ile; Tohumluk olmayan buğday, mahlut, arpa ve mısır cinsi ürünlerin gümrük vergisinin 31.12.2020 tarihine kadar % 0 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Gümrük Mevzuatında Yer Alan Bazı Tutarların Yeniden Değerleme Kapsamında Belirlenmesi Hk.

2020 yılı için yeniden değerleme oranının %9,11 olarak tespit edilmesi üzerine gümrük mevzuatında yer alan bazı tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı

24.12.2020
Covid-19 Aşılarının KDV Oranının %1 Olarak Belirlenmesi ve KDV İndirimlerinin Uzatılması Hk.

23.12.2020 tarihli düzenleme ile KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 23.12.2020 tarihinde eklenen geçici madde ile; Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Vb. Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Bandrol Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2021 yılında alınacak bandrol ücretleri belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

24.12.2020
Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk.

Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetine ilişkin zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

16.12.2020
Benzin ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 15.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

16.12.2020
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.12.2020
“Dolgu Lastiklerin – 4012” Sınıflandırılması Hk.

“Dolgu Lastik” ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde farklı uygulamaların önüne geçmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü 4012 tarife pozisyonu izahnamesine dair 59320078 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Yapılandırma Kanunu Kapsamında Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler Hk.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü; 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasını teminen, Gümrük Müdürlüklerince dikkate alınması gereken hususlara dair kapsamlı bir talimat yazısı yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Ticaret Bakanlığı’nın Mesai Saatlerine İlişkin Duyurusu

Salgınla mücadele kapsamında kamu kurumlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenebilmesi Cumhurbaşkanlığı’nca uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı

11.12.2020
Antrepoda Kağıtsız Beyanname - Pilot Uygulaması Hk.

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alınması ve işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmekte ve bu kapsamda Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanması planlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Sonradan İbraz Edilen Menşe Şahadetnamelerine Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması Hk.

Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3. bir fıkra eklenmişti.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 31.12.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

11.12.2020
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik - AB’den ATR Eşliğinde Gelen Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.

Gümrük Yönetmeliğinin 205. Maddesi “Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi ve Diğer Mali Yükümlülükler” başlığını taşımakta ve 205. Maddenin 4. Fıkrasında söz konusu önlem ve yükümlülüklerin hangi hallerde aranıp aranmayacağına dair hükümleri içermektedir.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
3907.69.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Poli(Etilen Tereftalat) - Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanan EMY’den Muafiyet Sağlamak Üzere Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

13.11.2020 tarihli düzenleme ile 3907.69.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Poli(etilen tereftalat) - Diğerleri” tanımlı ürünlere ilişkin açılmış olan korunma önlemi soruşturması sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiş ve belirlenen ülkeler menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla, tarife kontenjanı açılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

11.12.2020
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı

8.12.2020
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere İzahat Getirilmesi Hk.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek amacıyla, Gümrükler Genel Müdürlüğünce 58677311 sayılı yazı yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

8.12.2020
"8415 - Klima Cihazlarına" İlişkin Tarife Sınıflandırma Kararında Değişiklik Yapılması Hk.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararları 16 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı

24.11.2020
Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Detay Beyan Formlarının İbrazını Düzenleyen 3 Seri Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

Dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat cinsi eşya, örme kumaş cinsi eşya ile uzun elyaf, kısa elyaf ve filament ipliklerin serbest dolaşıma girişinde “Detay Beyan” formlarının ibrazına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 3 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) 19.11.2020 tarihli düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

24.11.2020
Ürün Güvenliği ve Denetimi Kapsamındaki İthalat Denetimleri ve YYS Hk.

Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) eliyle ithalat aşamasında gerçekleştirilen denetimlerde yaşanan aksaklıklar ve denetim süreçlerine ilişkin çözüm önerileri, Gümrük Müşavir Dernekleri aracılığı ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ ne aktarılmıştır.

Ticaret Bakanlığı

17.11.2020
7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Hk.

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

17.11.2020
Tecil-Terkin Uygulaması ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Değişikliği Hk.

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile KDV Kanununu Geçici 17. Maddesinde yer alan “31.12.2020” ibaresi “31.12.2025” olarak değiştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

17.11.2020
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 17.11.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

17.11.2020
Gümrük Yönetmeliğine Eklenen Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükmünün Uygulanması Hk.

Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde

Ticaret Bakanlığı

4.11.2020
Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan “Götürü Teminat” İşlemlerine İlişkin Değişikliğin Yürürlük Tarihinin Ötelenmesi Hk.

Gümrük antrepolarında “Götürü Teminat” işlemlerini düzenleyen Gümrük Yönetmeliğinin 527. Maddesi, 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştı.

Ticaret Bakanlığı

4.11.2020
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamına “Makaron ve Yaprak Sigara Kâğıdına” İlişkin Hükümler Eklenmesi Hk.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesinde “Kaçakçılık Suçları” tanımlanmakta ve ilgili maddenin 10,16,17 ve 18 inci fıkralarında “tütün mamulleri ve alkollü içkiler” kaçakçılığına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

4.11.2020
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 04.11.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

4.11.2020
2021 Yılı Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi

Avrupa Birliği nin 2021 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1577) 30.10.2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

4.11.2020
Rusya, Belarus ve Kazakistan Özelinde Özel Menşe Şahadetnamelerinin (Form A) MEDOS Üzerinden Onaylanması Hk.

FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı olarak ülkemizden yaptıkları ithalatta sistem kapsamına giren eşya için gümrük vergisi indirimi uygulamaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
Kıymet Araştırmasına İlişkin Risk Kontrolünün BİLGE Sistemi Tarafından Yapılması Hk.

Gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince araştırılmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk.

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 29.10.2020 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

30.10.2020
MEDOS – Menşe Belgelerinin Islak İmzalanmaması Hk.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) : Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde belirlenen terminal noktasına kadar tüm riskler satıcının sorumluluğunda olup, satıcının direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020