Neden Ortaklar Gümrük Müşavirliği?

Gümrükleme alanında faaliyet gösteren Ortaklar Gümrük Müşavirliği 1991 yılında kurulmuştur. Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde kara, deniz ve hava gümrüklerinde ithalat ve ihracat işlemlerini dinamik bir kadro ile yürütmekteyiz. Gümrük Kanunu, Yönetmeliği ve sair mevzuat çerçevesinde Gümrük Müşavirliği ve Uluslararası Ticaret Danışmanlığı konularında işlemler gerçekleştirmektedir. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Üyesi olan ORTAKLAR Gümrük, zamanın şartlarına göre hareket ederek analitik düşünme yeteneği, çözüm odaklı duruşu ve geri bildirim yeteneği ile ilk gün ki heyecanını zinde tutarak bu bayrağı gururla taşımaktadır.

  İhracat İşlemleri İthalat İşlemleri Transit İşlemleri Hava Kargo Taşımacılığı Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Fuar Organizasyon Danışmanlığı Uluslaraarası Ticaret Danışmanlığı Sigorta Hizmetleri DanışmanlığıOrtaklar Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Mahallesi ATATÜRK Caddesi Çarşı Zemin Kat No:10 Dükkan No:68-69 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: +90 212 652 2637

Faks: +90 212 639 8556

E-Posta: info@ortaklargumrukleme.com.tr

Hizmetlerimiz

ORTAKLAR Gümrük Müşavirliği tarafından yönetilen bilgilendirme servisimiz, genel ve sektörel mevzuat değişikliklerini düzenli olarak takip etmekte ve müşterilerimizin anında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Müşterilerimiz tarafından oldukça beğenilen bu uygulamamız üzerinden genel bilgilendirmeler de yapılabilmektedir.

Şirket olarak kendimizi, hizmet verdiğimiz firmalarımızın bir parçası saymaktayız. Onların yaşadığı sıkıntıları gidermek, üretimin kesintisiz devamını sağlamak, ihracatları gerçekleştirmek, işlemleri zamanında ve doğru yapmak, temsil ettiğimiz firmalarla bütünleşmek ve uyum içerisinde çalışmak en önemli hedefimizdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki; Önemli bir hizmet sektörüyüz. Firmalarımıza hizmet sunmakta iddialıyız. Ama hiç unutmuyoruz ki; firmalarımız varsa biz de varız. İlkemiz; Güvenli, Doğru ve Hızlı hizmet vermektir.


Ülkemizde Gümrük, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kurumdur.Gümrükleme Hizmeti ise yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesidir.

Dış ticaret işlemleri sırasında uyulması gereken kurallar bütünü olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye’nin gümrük konularında esas olan hukuk kaynağıdır. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5. maddesine göre bütün kişiler gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.

Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, Doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına,dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.

Gümrük işlemlerine konu eşya veya hizmetin her türlü gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından kendisine izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine de Gümrük Müşaviri denir. Gümrükleme hizmetleri kapsamında, gümrük müşavirleri, dolaylı temsil yoluyla kendi adına fakat başkasının temsilcisi olarak hareket ederler. Gümrük müşavirleri, temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmekle mükelleftir.

Dış ticaret kuruluşlarının, konu Gümrükleme Hizmeti olduğunda dikkat etmesi gereken en önemli unsur; deneyimli, güvenilir, doğru yönlendirme sorumluluğuna sahip, yetki belgeli bir gümrükleme firmasının seçimidir. Yapılacak yanlış bir seçimin ve yapılacak yanlış bir işlemin kolaylıkla gümrük kaçakçılığı ve cezaları kapsamında değerlendirilme risklerini taşıdığı ve bunların dış ticaret şirketlerini telafisi güç masraflar, cezalar, zaman ve prestij kayıpları ile  karşı karşıya bırakacağı unutulmamalıdır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği, aşağıda sıralanan gümrük işlemlerini T.C.Ticaret Bakanlığı'na bağlı tüm Gümrük ve Ticaret Müdürlüklerinde ve bağlantılı resmi kurum ve kuruluşlarda değerli müşterileri adına uzun yıllardır başarıyla takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

 • İthalat Gümrük İşlemleri
 • İhracat Gümrük İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri,
 • Dahilde İşleme İşlemleri,
 • Hariçte İşleme İşlemleri ,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
 • Antrepo İşlemleri,
 • Geçici İthalat İşlemleri,
 • Geçici İhracat İşlemleri,
 • Transit Rejimi İşlemleri,
 • Posta Gümrük İşlemleri,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Yeniden İhracat İşlemleri,
 • İmha İşlemleri,
 • Gümrüğe Terk İşlemleri,
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna,
 • Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri,
 • Geri Gelen Eşya İşlemleri,
 • Sınır Ticareti İşlemleri,
 • Yatırım Teşvik Uygulamları,
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatı İşlemleri

İhracat İşlemleri

Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, ihracatçı ve alıcının ülke kriterlerini göz önünde bulundurarak gümrük evraklarını düzenlemekte, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında ihracatçı firmalara lojistik destek vermektir.

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 • İhrac edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tastikinin alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhrac edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
 • Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.


İthalat İşlemleri

Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, ithalatçı ve geldiği ülke kriterlerini göz önünde bulundurarak önceden gümrük evraklarını düzenlemekte, ilgili mercilerden ithal lisans ve izinlerini almakta, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında ithalatçı firmalara lojistik destek vermektedir.

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

İthalat hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
 • Ordino alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
 • Küşat yapılması.
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.


Transit İşlemleri

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14.11.1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 22.6.2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 26.6.1990 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve 19/6/1951 tarihli Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamındaki transit işlemlerini kapsar.

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

 • Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
 • Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
 • Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
 • Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,
  taşınmasına izin verir.

Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla, denizyoluyla yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.

Transit Rejimine ilişkin genel düzenlemeler;

 • Gümrük Kanunu’nun 84 ile 92 nci maddeleri arasında,
 • Gümrük Yönetmeliğinin 212 ile 244 üncü maddeleri arasında,
 • 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Transit Rejimi)
 • 2012/4ve 2018/19 sayılı Genelgelerde yer almaktadır.


Hava Kargo Taşımacılığı

Uluslar arası taşıma birimiyle müşterilerine hızlı, güvenilir havayolu taşıma hizmeti sunmaktadır.

Çıkış ve varış noktalarından havalimanlarına iç taşımaları da organize ederek kapıdan kapıya havayolu hizmeti sunmaktayız.


Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası taşıma servisiyle komple ve grupaj (parsiyel) olarak kapıdan kapıya uluslararası kara nakliyesi hizmeti vermektedir.


Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre soğutuculu, yanıcı parlayıcı yük taşıyabilecek belge ve özelliklere sahip araçlar gibi farklı tip ve özelliklerde araçlar sunabilmekteyiz.


Denizyolu Taşımacılığı

Düzenli ve hızlı full konteyner ve parsiyel denizyolu taşıma hizmeti sunmaktayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kapıdan kapıya konteyner, parsiyel servis, açık-dökme yük, proje taşımacılığı, gemi kiralama gibi tüm deniz ve diğer nakliye hizmetlerini sunmaktayız.


Fuar Organizasyon Danışmanlığı

Yurt dışında ve ülkemizde düzenlenen fuarlarda kişilere ve kurumlara yönelik sunulan bir hizmettir.

Fuar malzemeleri ve stantları eşyalarını özenle gümrüklemesini yapar. Fuar bitiminde tekrar aynı özenle işlemlerini takip eder.

Fuar teşviki konusunda bilgi sahibi müşavirleri sayesinde Hızlı ve Uygun bir şekilde işlemleri tamamlar.


Uluslaraarası Ticaret Danışmanlığı

Dış Ticarete konu ürünler ile ilgili fizibilite çalışmaları yaparak, uygun projeler hazırlayarak fikir üretmek, öneriler sunmak, ithalat ve ihracat işlemlerinizle ilgili gerekli izinleri almak ve projelerinizi hızlı bir şekilde problemsiz çözmek için dış ticaret danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ayrıca bünyesinde bulunan uzman personelleri ile ithalat ve ihracat yapan firmalara akreditif konusunda en etkin şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir Müşterilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları içim çözüm odaklı ve profesyonel hizmetlerini ortaya koymaktadır.


Sigorta Hizmetleri Danışmanlığı

Uluslararası nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasara ve alıcı satıcı arasında yapılan şartlara göre; EMTİA NAKLİYE SİGORTASI yaptırılması gerekir.

Eşyanız ne kadar güvenilir ve sağlam şekilde paketlenirse paketlensin, Yurt dışına göndereceğiniz veya yurt dışından Türkiye’ye getireceğiniz eşyalar için Uluslararası nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasara ve alıcı satıcı arasında yapılan şartlara göre; EMTİA NAKLİYE SİGORTASI yaptırılması gerekir.

Ürünlerinizi, Gümrüklere beyan edilen fatura değeri üzerinden daha düşük sigortalamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hasar konusu söz konusu olması durumunda sigorta firması sizin belirlediğiniz değer üzerinden ödeme yapacaktır. Lojistik hizmetlerimizden bir parçası olan SİGORTA HİZMETİ; firmamaız tarafından hizmet alan firmalara süratli şekilde nakliye sigorta poliçesi hazırlamakta, gümrük işlemlerini hızlandırmakta, eşyalarınızı güven altına almaktadır.