Sıkça Sorulan Sorular

Mevzuat konusunda bilgi almak için bize danışabilirsiniz.

 • Soru: Gümrük Müşaviri kimdir ve ne iş yapar?

  Cevap: Gümrük İdarelerinde iş ve işlem yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler beyanlarını kendileri verebilecekleri gibi, bu konuda uzmanlaşmış özel sektör çalışanları gümrük müşavirleri aracılığıyla da verebilirler. Gümrük müşavirleri aynı zamanda gümrük ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmeti de vermektedirler.

  Soru: Gümrük Müşavirleriyle çalışmak zorunlu mudur?

  Cevap: Hayır. Herkes gümrük ile ilgili iş ve işlemlerini kendisi takip edebileceği gibi noterden verilen bir vekaletname ile bir gümrük müşavirini yetkilendirebilir.

  Soru: Gümrük Müşavirleri memur mudur?

  Cevap: Hayır. Gümrük Müşavirleri özel sektör çalışanlarıdır. Hizmetleri ücrete tabidir, aldıkları ücret için serbest meslek makbuzu veya fatura keserler.

  Soru: Bir kişinin Gümrük Müşaviri olduğunu nasıl anlarız?

  Cevap: Gümrük Müşavirlerine Bakanlığımızca “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi” verilmektedir. “Gümrük Müşaviriyim” diyenlerden izin belgesini göstermesini isteyiniz.

  Soru: Gümrük Müşaviri ile çalışmanın faydası nedir?

  Cevap: Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kıymet, menşe, gümrük tarifesi gibi teknik birçok konuyu ve dijital uygulamayı içerdiğinden hatalı bir işlem yapılmaması için bu konularda uzmanlaşmış gümrük müşavirleri sizlere yardımcı olabilir.

  Soru: Gümrük Müşaviri ile çalışırken ona ne sormalıyım?

  Cevap: Gümrük idaresine bir beyan yapılacaksa bu konuda muhtemel risklerin ve sonuçlarının neler olabileceği, bu beyan için gerekli olan bilgi ve belgelerin neler olduğu, ne kadar vergi ve vergi benzeri ödeme yapılması gerektiği ve benzeri aklınıza gelen tüm konularda kendisinden detaylı bilgi vermesini isteyiniz.

  Soru: Gümrük Müşavirlerinin ücretlerinde bir standart var mıdır?

  Cevap: Evet. Gümrük Müşavirleri her yıl resmi gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tebliği ile belirlenen ücretlerin altında çalışamazlar. İlgili Tebliğe Bakanlığımız web sayfasından ulaşılabilir. Sizden talep edilen ücretin neyi kapsadığını öğreniniz.


 • Soru: Hariçte İşleme Rejimi nedir?

  Cevap: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

  Soru: Geçici ihraç edilen eşyanın, Gümrük Kanunun 168 inci maddesininde belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak yurda geri getirilmesi halinde hangi işlemler yapılır?

  Cevap: Eşyanın Gümrük Kanunun 168 inci maddesininde belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

  Soru: Hariçte İşleme Rejiminde ithalat vergileri nasıl hesaplanır?

  Cevap: Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulan eşyanın ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Bu kapsamda indirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurları dikkate alınır. Ancak iki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan ithalat vergi muafiyetleri (tercihli menşe hükümleri) saklıdır.

  Soru: Tamir amaçlı hariçte işlemede, tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri nasıl belirlenir?

  Cevap: Hariçte İşleme Rejiminde eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Bu durumda navlun, sigorta ve yurt dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.

  Soru: Hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller nelerdir?

  Cevap: Hariçte işleme rejimi;

  a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
  b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,
  c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,
  serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.

  Soru: Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girebilmesinin şartı nedir?

  Cevap: Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer.

  Soru: Ticari kiralama izni alabilmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Cevap: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi; kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda ise ayrıca bahse konu aracın motorlu araç tescil belgesinin bir örneği ile birlikte, çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir.

  Soru: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre ne kadardır?

  Cevap: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir.

  Soru: Üçgen trafik nedir ve hangi belge kullanılır?

  Cevap: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulüdür. Üçgen trafik çerçevesinde INF-2 bilgi formu kullanılır.

  Soru: Standart değişim sistemi nedir?

  Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyanın (ikame ürün) geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına olanak veren sistemdir. Standart değişim sistemine ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir. Bu durumda geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.


 • Soru: Uzlaşmanın kapsamı ve uzlaşmada yetklili birim nedir?

  Cevap: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve anılan yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliklerde belirtildiği üzere;
  Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.
  Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000. – TL’ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000. – TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
  Uzlaşmaya konu olabilecek vergi alacakları ve para cezaları yönetmelik ekinde yer almaktadır.

  Soru: KDV oranının yanlış beyan edilmesi durumunda uygulanacak ceza nedir?

  Cevap: 2013/39 sayılı Genelge ile konuya düzenleme getirilmiştir. KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 234 üncü maddesinin 1/a bendinin uygulanması gerekmektedir.


 • Soru: Menşe nedir? Neden önemlidir?

  Cevap: Menşe bir eşyanın ekonomik milliyetidir.Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler, Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar vs. Menşe kavramı önemlidir çünkü eşyanın ithalatı sırasında gümrük vergilerinin hesaplanması, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması(gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping vergisi vs.) menşe ülkeye göre belirlenmektedir.Ayrıca, dış ticarete ilişkin istatistik tutulması bakımından da menşe önem arzetmektedir.

  Soru: Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi ne işe yarar?

  Cevap: Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurultuktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

  Soru: A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi arasında ne fark vardır?

  Cevap: A.TR Dolaşım Belgesi; 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi, eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez. EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

  Soru: Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi mecburi midir?

  Cevap: İhracatta menşe şahadetnamesi düzenlenmesi mecburi değildir, ithalatçı ülkenin o eşya için menşe şahadetnamesi araması halinde düzenlenir. İthalatta ise, Gümrük Yönetmeliği'nin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesi gerekir.


  Soru: Avrupa Birliği'nden ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ithalatta mali yükümlülüklere tabi eşya için Menşe Şahadetnamesi ibraz edilip edilmeyeceğini nasıl öğrenebilirim?'

  Cevap: AB ülkelerinden ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlülüklere tabi (ilave gümrük vergisine, ek mali yükümlülüğe ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususu Bakanlığımız BİLGE sisteminin Tarife Modülü kullanılarak görülebilecektir. Söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenebilecektir.

  Soru: Tedarikçi beyanı ne demektir?

  Cevap: Tedarikçi beyanı, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hükümler 28.09.2006 tarihli 26303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10895 sayılı Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile düzenlenmiştir.

  Soru: Menşe Şahadetnamesi tedarikçi beyanı yerine geçer mi?

  Cevap: Hayır. Çünkü menşe şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan bir belgedir.

  Soru : Fatura beyanı nedir?

  Cevap: Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyanıdır. Kıymeti 6000 EURO’nun altında olan eşya için tüm ihracatçılar tarafından, 6000 EURO’nun üzerinde olan eşya için ise sadece onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilir.

  Soru : Form A Belgesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?

  Cevap: Evet. Form A Belgesi, Genelleştirimiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani, eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir. Menşe şahadetnamesi ise, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü gösteren bir belge olduğundan dolayı herhangi bir şekilde indirimli tarifeden faydalanmayı sağlamamaktadır.

  Soru: GTS kapsamında uluslararası prosedürün tamamlanması ne demektir?

  Cevap: GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla düzenlenen Form A belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den faydalanan ülkelerin Türkiye’ye, kendi ülkelerinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adreslerini, bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve Form A Menşe Belgelerinin kontrolünden sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve adreslerini bildirmiş olmaları ve söz konusu ürünlerin menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Türkiye gümrük idarelerine gerekli yardımı sağlamayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Tüm bu prosedürler tamamlanmadan belgenin kabulü ve tercihli rejim uygulanması mümkün değildir.

  Soru: Sonradan Kontrol nedir?

  Cevap: Eşyaların menşe statülerini kanıtlayan EUR.1, fatura beyanı, Form A ve Menşe Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğundan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idareleri ilgili anlaşma hükümlerine göre bu belgelerin doğruluğunu ve kurallara uygunluğunu teyit ettirmek amacıyla ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderebilmektedirler. Bu işleme sonradan kontrol denmektedir.

  Soru: AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?

  Cevap: AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamı dışındadır ve bunların ticareti menşe esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, AKÇT ürünlerinin menşe statüsünü kanıtlamak amacıyla EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı kullanılmaktadır.

  Soru: PAMK (Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon) Sistemi/PAAMK (Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon) Sistemi/BBMK (Batı Balkan Menşe Kümülasyon) Sistemi nedir? Hangi ülkeler dahildir?

  Cevap: PAMK Sistemi, Türkiye, AB ve EFTA ülkelerinin (İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç) dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı bir serbest ticaret alanı olarak tanımlanabilir. PAAMK Sistemi, Türkiye, Avrupa Birliği, EFTA, Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün ve Faroe Adaları'nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemi olarak tanımlanabilir. BBMK Sistemi ise, Türkiye, AB ve Batı Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) 'nin dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir. Bu kapsamda, Türkiye, AB (sadece Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler için), Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan arasında çapraz menşe kümülasyonu uygulanabilmektedir.

  Soru: Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğindeki menşe mevzuatı ile ilgili olarak bilgi almak istiyorum.

  Cevap: Menşe kurallarına mevzuatta yer alan maddeler şunlardır:

  • Gümrük Kanunu md.17-18-19-20-21-22
  • Gümrük Yönetmeliği md. 29-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42

  Soru: Menşe ülke kodlarına nereden ulaşılmaktadır?

  Cevap: Link başlığından “Ülke Kodları” alt başlığına tıklayarak ulaşılabilmektedir.


 • Soru: Kimler özet beyan verebilir?

  Cevap: Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi (bu sayılan kişiler taşıyıcı tanımına girmektedir) tarafından verilebilir. Bu kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan bu kişiler adına hareket eden kişi, eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi ya da bu sayılan kişilerin temsilcisi tarafından verilebilir.

  Bu çerçevede, taşıma şekline göre farklılık arz etmeksizin, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren taşıma aracının kullanıcısı/işleticisi tarafından özet beyan verilebileceği gibi, taşıyıcı dışında taşıyıcının temsilcisi tarafından da verebilir.

  Bunun yanında, özet beyan, taşıyıcı (eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi) dışında üçüncü kişilerce de verilebilir. Bu durumda, özet beyan taşıyıcı adına değil, onun yerine veriliyor demektir.

  Soru: Kombine taşımacılıkta giriş özet beyanı kim verir?

  Cevap: Eşyanın yüklendiği aracın, aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.

  Bu durumda, eşya ile yüklü bir kara taşıtının gemi ile Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta (Ro-Ro taşımacılığı) özet beyanı, eşyanın yüklü olduğu kara taşıtının işleticisinin vermesi gerekmektedir.

  Soru: Taşıma aracının paylaşılması (Gemi Taşımacılığının Paylaşılması Anlaşmaları ) durumunda özet beyanı kim verir?

  Cevap: Deniz veya hava taşımacılığında, taşıma aracının paylaşımı veya taşıma işleminin sözleşme (slot agreement gibi) kapsamında yapılması durumunda, özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma işlemini taahhüt ederek eşyanın araçta taşınması için taşıma belgesi düzenleyene aittir.

  Diğer bir deyişle, söz konusu anlaşmayı yapan deniz taşımacılarının her biri tarafından gemide taşıdıkları eşya için deniz konşimentosu düzenlenebilir ve her biri birer deniz taşıyıcısı haline gelir. Bu durumda, özet beyan verme yükümlülüğü, gemi taşımacılığını paylaşan ve taşıdıkları eşya için konşimento düzenleyebilen her bir taşıyıcıda bulunmaktadır.

  Soru: Özet beyan hangi gümrük idaresine ve nasıl verilir?

  Cevap: Özet beyanın, giriş gümrük idaresine, veri işleme tekniği yoluyla verilmesi gerekmektedir. Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir.

  Ancak, deniz veya hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, özet beyan, eşyanın boşaltılacağı liman veya hava limanındaki gümrük idaresine verilir.

  Soru: Özet beyan verme süreleri nelerdir?

  Cevap: Özet beyan verme süreleri, taşıma şekline göre belirlenmiş olup aşağıda yer almaktadır:

  1- Deniz taşımacılığında,

  a) Konteyner ile taşınan eşya için, uzak limanlarda (Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki limanlar haricindeki limanlar) , hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,
  b) Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, uzak limanlarda, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,
  (c) Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,

  2- Hava taşımacılığında,


  a) Kısa mesafeli (4 saatten kısa mesafeler) uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,
  b) Uzun mesafeli (4 saatten uzun mesafeler) uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce,

  3- Demiryolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce,

  4- Karayolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce, bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde.

  Deniz veya hava taşıtlarının, Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, örneğin yakın limandan gelen geminin ilk önce Mersin’e sonra İzmir’e ve sonra da Derinceye uğrayacak olması halinde, Mersin’e gelmeden iki saat önce hem Mersin, hem İzmir ve hem de Derinceye boşaltılacak eşya için özet beyanların verilmesi gerekmektedir.

  Kombine taşımacılıkta, gemide taşındıktan sonra limana inen ve “aktif taşıma aracı” haline gelen kara taşıtındaki eşya için de özet beyan verme süresi, gemi taşımacılığı için belirlenen süredir. Örneğin, yakın limandan gelen bir gemideki eşya yüklü TIR aracı için özet beyanın ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce verilmesi gerekmektedir.

  Özet beyanın taşıyıcı değil, üçüncü bir kişi tarafından verilmesi halinde, taşıyıcı özet beyan verme sürelerine uyulması konusunda üçüncü kişiden taahhüt almalıdır, çünkü taşıyıcı özet beyanların zamanında verilmesini sağlamak durumundadır.

  Soru: Özet beyanın aranmadığı durumlar hangileridir?

  Cevap: Aşağıda belirtilen eşya için özet beyan aranmaz:

  a) Elektrik enerjisi,
  b) Boru hattı ile gelen eşya,
  c) Elektronik medya içerenler dahil, mektup, posta kartı ve basılı yayınlar,
  ç) Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya,
  d) Paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya hariç, 175, 176 ve 177 nci maddeler uyarınca başka bir yolla gümrük beyanı yapılan eşya,
  e) Yolcu eşyası,
  f) Paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya hariç, 169, 170 ve 171 inci maddeler uyarınca sözlü beyanı uygun bulunan eşya,
  g) ATA Karnesi ve Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) kapsamı eşya,
  ğ) TIR karnesi kapsamı eşya,
  h) Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ve Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak ve hizmet ifasında kullanılmak üzere kendilerine ait taşıtla veya yalnızca kendi yetkililerinin kullanımına mahsus taşıtlarla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan silahlar ve askeri malzeme,
  ı) 19 Haziran 1951’de Londra’da imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen Form 302 kapsamı eşya,
  i) 18 Nisan 1961’de diplomatik ilişkiler hakkında imzalanan Viyana Sözleşmesi, 24 Nisan 1963’de imzalanan konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi veya diğer konsolosluk sözleşmeleri veya 16 Aralık 1969’da imzalanan özel görevler hakkında New York Sözleşmesine göre muafiyet tanınan eşya,
  j) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce işletilen üretim veya sondaj platformları için Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan aşağıdaki eşya,
  1) Yapım, onarım, bakım veya değiştirme amacıyla bu tür platformların bünyesine dahil edilen eşya,
  2) Bu platformları teçhiz etmek veya donatmak üzere kullanılan eşya,
  3) Bu platformlarda kullanılan veya tüketilen malzeme ve,
  4) Bu platformların zararsız atık maddeleri

  Soru: Özet beyan yerine başka bir beyan verilebilir mi?

  Cevap: Özet beyan verilmesine ilişkin olarak belirlenen sürelerde, transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için verilen bilgiler, özet beyan için gerekli bütün unsurları içermesi ve elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulması veya bu bilgilerin bilgisayar ağları kullanılarak değişiminin gerçekleşmesi halinde, özet beyan olarak kullanılabilir. Bu durumda ayrıca özet beyan aranmaz.

  Buna göre, kara sınır kapılarında özet beyan verilme süreleri içerisinde transit beyannamesi verilmesi halinde ayrıca özet beyan aranmayacaktır.

  Soru: Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde nasıl işlem yapılır?

  Cevap: Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde özet beyan yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilen özet beyan bilgilerinin bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilmesi gerekmektedir.

  Özet beyanın yazılı olarak verildiği durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 10/A nolu ekinde yer alan Emniyet ve Güvenlik Belgesi formu kullanılır. Özet beyan kapsamı gönderinin birden fazla kalemden oluşması halinde, Emniyet ve Güvenlik Belgesi formuna 10/B nolu ek yer alan kalem listesi eklenir.

  Özet beyanın yazılı olarak verilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde, yükleme listeleri ve diğer belgeler de ibraz edilir.

  Soru: Varış Bildirimi Nedir?

  Cevap: Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşıldığında yapılan ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içeren bildirimdir. Taşıma aracının gümrük idaresine varışıyla birlikte zaman kaybedilmeden taşıyıcı tarafından elektronik yolla gümrük idaresine “varış bildirimi”nin gönderilmesi gerekmektedir.

  Varış bildirimi, eşyayı ve getirildiği taşıma aracını giriş gümrük idaresine tanıtmak amacıyla verilir ve bu nedenle bir önce sunulan giriş özet beyanının tanımlanması için gerekli olan bilgileri içermek zorundadır. Bu bilgiler, eşyaya ve taşımaya ilişin genel bilgilerdir. Varış bildirimi, özet beyanın aksine sadece taşıyıcı tarafından verilir.

  Deniz ve hava yolu taşımacılığında varış bildirimi sunulması zorunlu iken karayolunda ve demiryolunda bu yükümlülük eşyanın sunulmasıyla yerine getirilir.

  Soru: Çıkış özet beyan hangi durumlarda ve hangi gümrük idaresine verilir?

  Cevap: Çıkış özet beyan, Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen özet beyan aranmayacak haller ve gümrük beyannamesi aranan haller dışında, çıkış gümrük idaresine (ihracat gümrük idaresi değil) verilir.

  Soru: Çıkış bildirimi nedir?

  Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisinin, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde çıkış gümrük idaresine (ihracat gümrük idaresi değil) taşıtın çıkışına ilişkin olarak yaptığı bildirimdir.

  Kara sınır kapılarından transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıma aracı için çıkış bildiriminde bulunulmaz. Bu durum dışında, Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden tüm taşıma araçları için çıkış bildirimi yapılması gerekmektedir.

  Çıkış bildiriminde, taşınan eşya için daha önce düzenlenmiş olan gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

  Soru: Gemide bulunan ancak varış yeri başka bir ülke olan eşya varış bildiriminde beyan edilmeli midir?

  Cevap: Varış bildiriminin, Türkiye Gümrük Bölgesine boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içermesi gerekmekte olup Türkiye Gümrük Bölgesinde boşaltılmayan ve varış yeri başka bir ülke olan eşyanın varış bildiriminde beyan edilmesi söz konusu değildir.

  Soru: Boş Konteynerler Giriş Özet Beyan ve Varış Bildiriminde beyan edilmeli midir?

  Cevap: Göndericinin mülkiyetindeki (shipper owned) veya gemi hat işleticisine ait olan boş konteynerler, gemiden indirilecek ise, özet beyan ve varış bildiriminde yer alacaktır.

  Gemide tutulacak, dolayısıyla gemiden indirilmeyecek boş konteynerler özet beyanda ve varış bildiriminde yer almayacaktır.

  Soru: Bir gemi Türkiye’ye hem dökme eşya, hem de konteyner getiriyorsa hangi özet beyan verme süresi dikkate alınacak?

  Cevap: Bu durumda, gemide konteyner ile taşınan eşya için, uzak limanlarda, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce, yakın limanlar için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce özet beyan verilmesi gerekmektedir.

  Aynı gemide taşınan dökme ve ambalaj halindeki eşya için ise uzak limanlardan gelmesi halinde, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce, yakın limanlardan gelmesi halinde ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce özet beyan verilmesi gerekmektedir.
  Dolayısıyla, özet beyan verme açısından aynı gemide taşınan konteyner ve diğer yük için ayrı ayrı süreler geçerli olacaktır.

  Soru: Diğer limanlara taşınmak üzere gemide kalan kargo (FROB yükler) özet beyana ve varış bildirimine dahil edilmeli midir?

  Cevap: Özet beyan, eşyanın boşaltılacağı liman veya hava limanındaki gümrük idaresine verildiğinden ve varış bildirimi, boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içereceğinden FROB yükler özet beyana ve varış bildirimine dahil edilmeyecektir.

  Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehbere 'Bilgi Bankası'ndan ulaşılması mümkündür.


 • Soru: Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

  Cevap: TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur (GTİP). Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8’inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10’uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

  Örnek: 540761 90 90 11
  AS Nom.kodu Cn Kodu Milli alt açılım kodu İstatistik Kodu

  Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

  Cevap: BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

  Soru: BTB talebi ücretli midir?

  Cevap: BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

  Soru: BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

  Cevap: BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

  Soru: BTB başvurusu nereye yapılır?

  Cevap: BTB başvuruları; İstanbul, Orta Anadolu, Ege, Uludağ, Orta Akdeniz ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Ayrıca elektronik başvuru imkânı da bulunmaktadır.

  Soru: BTB başvuruları nasıl yapılır?

  Cevap: BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.
  Elektronik başvuru, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle yapılabilmektedir. BTB E-Başvuru Sistemine Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden erişim sağlanabilir.
  Yazılı başvurunun ise Gümrük Yönetmeliğinin 1 numaralı ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

  Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin ayrıntılı bilgiye nereden ulaşılabilir?

  Cevap: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin hükümlere, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nden (Tarife) (Seri No:14) ulaşılması mümkündür.
  BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.

  Soru: BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

  Cevap: a) Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
  b) Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
  c) Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)
  ç) Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)
  d) Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)
  e) Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuruya Eklenen Ekler (Zorunlu)
  f) Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)
  g) Beyan (Zorunlu)

  Başvuru bilgilerinin doldurulmasına ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili tebliğde yer almaktadır.

  Soru: BTB’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

  Cevap: Gümrük idarelerince, geçerli bir BTB’ye konu eşya ile aynı olduğu tartışmasız olan eşya için BTB’deki tespit doğrultusunda sınıflandırma yapılması gerekmektedir. BTB, gümrük idarelerini sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

  Soru: BTB hangi durumda iptal edilir?

  Cevap: Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

  Soru: BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

  Cevap: BTB;
  a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
  b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
  c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.


  Soru: Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

  Cevap: Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

  Soru: AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

  Cevap: Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.

  Soru: Yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne nasıl erişilebilinir?

  Cevap: Genel Müdürlüğümüze ait ggm.ticaret.gov.tr adresinde yer alan 'Mevzuat' başlığı altında 'Türk Gümrük Tarife Cetveli' ikonu seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC’ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.

  Soru: Düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür?

  Cevap: Söz konusu BTB’lere Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden 'Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) E-Başvuru Sistemi' ikonu seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası, sınıflandırma gerekçesi ve geçerliliğin başlama tarihine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

  Soru: Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?

  Cevap: GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta; fakat 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
  Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ne, Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarına, Sınıflandırma Avilerine, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.)
  Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum'dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için İthalat Genel Müdürlüğü; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb. Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.

  Soru: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

  Cevap: Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir:

  KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU

  1. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) (15.02.2017 t. 29980 Mükerrer sayılı R.G.),
  2. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) 22.03.2017 tarih ve 29661 Mükerrer sayılı R.G.
  3. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı R.G.
  4. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri

  (11.01.2018 tarih ve 30298 Mükerrer Sayılı R.G. ile yayımlanan 2017/11114 Sayılı BKK)

  1. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1) (12.07.2004 tarihli ve 25520 sayılı R.G.)
  2. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10) (11.07.2007 tarihli ve 26579 sayılı R. G.)
  3. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi) (Seri No:11) (07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı R. G.)
  4. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11) (24.07.2009 tarihli ve 27298 sayılı R.G.)
  5. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12) (12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı R. G.)
  6. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 4) (07.11.2004 tarihli ve 25636 sayılı R.G.)
  7. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) (27.07.2005 tarihli ve 25888 sayılı R.G.)
  8. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 9) (28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı R.G.)
  9. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13) (04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı R.G.)
  10. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:14) (05.11.2011 tarihli ve 28106 sayılı R.G.)
  11. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 tarihli ve 28677 sayılı R.G.)
  12. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) (14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı R.G.)
  13. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17 (12.10.2014 tarihli ve 29143 sayılı R.G.)
  14. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18 (24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı R.G.)
  15. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20 (06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı R.G)
  16. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22 (19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı R.G.)
  17. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23 (26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı R.G.)
  18. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24 (26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı R.G.)
  19. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25 (21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G.)
  20. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26 (02.11.2017 tarihli ve 30228 sayılı R.G.)
  21. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27 (05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı R.G.)

 • Soru: Transit rejimi nedir?

  Cevap: Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

  Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14.11.1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 22.6.2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 26.6.1990 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve 19/6/1951 tarihli Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamındaki transit işlemlerini kapsar.
  Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
  ·Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
  ·Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
  ·Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
  ·Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,
  taşınmasına izin verir.
  Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla, denizyoluyla yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.
  Transit Rejimine ilişkin genel düzenlemeler;
  ·Gümrük Kanunu’nun 84 ile 92 nci maddeleri arasında,
  ·Gümrük Yönetmeliğinin 212 ile 244 üncü maddeleri arasında,
  ·4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Transit Rejimi)
  ·2012/4 ve 2018/19 sayılı Genelgelerde yer almaktadır.


  Soru: Ortak Transit Rejimi, Topluluk Transiti ve Ulusal Transit rejimi nedir? T1, T2 ve TR rejimleri ne demektir?

  Cevap: Ülkemizin de 01.12.2012 tarihinden itibaren akit tarafı olduğu Ortak Transit Sözleşmesinin diğer akit tarafları; 28 ülkeden oluşan Avrupa Topluluğu (Avrupa Topluluğu ülkeleri ayrı birer akit taraf değil Avrupa Topluluğu bir bütün olarak akit taraftır.), Makedonya, Sırbistan, İsviçre, İzlanda ve Norveç’dir. Ayrıca Sözleşme hükümleri İsviçre ile aralarında gümrük birliği anlaşması bulunduğu sürece Liechtenstein’a da uygulanır. Ortak Transit Rejimi’nde eşyanın yetkili makamların denetimi altında yukarıda belirtilen Akit Taraflardan birinin bir idaresinden en az bir sınır geçerek aynı Akit Tarafın başka bir idaresine veya başka bir Akit tarafın idaresine taşındığı rejimdir.
  Eşyanın Topluluk sınırları içindeki iki nokta arasında gümrük vergilerine tabi tutulmaksızın taşınmasını sağlayan rejim ise Birlik Transit Rejimidir.

  Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde yer alan bir hareket idaresinden başlayıp herhangi bir ülke sınırı geçişi olmaksızın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde yer alan bir varış idaresinde sonlandırılan transit işlemlerinde kullanılan rejim ulusal transit rejimidir.

  T1 rejimi, Topluluk dışı eşyanın ortak transit hükümleri çerçevesinde eşyanın taşınmasına uygulanan rejim iken T2 rejimi ise topluluk eşyasının ortak transit hükümleri çerçevesinde taşındığı rejim türüdür.
  TR rejim kodu, ulusal transit işlemlerinin ayırt edilebilmesini teminen Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde başlayıp biten taşıma işlemlerinde kullanılır.
  IR rejim kodu ise ihracat ile ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın karayoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde ulusal transit rejimi içerisinde taşınmasında kullanılır.  Soru: Bakanlık olarak ulaştırma mevzuatı ve uygulaması ile ilgili yükümlülüklerimiz nelerdir?

  Cevap: (mülga) “Ulaştırma Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı Arasında İmzalanan Yetki Devri Protokolü” (2006) çerçevesinde; Bakanlığımız bundan böyle karayolu taşımacılık hizmetlerinin sınır kapılarında bulunan birimleri marifetiyle yürütülmesinde yetkili ve sorumlu kılınmış, 4925 SK, 2918 SK ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve alt mevzuattan sorumlu hale gelmiş ve ilgili ulaştırma mevzuatına aykırılık tespit edilmesi halinde, işlemi yapanlar hakkında yasal ve idari işlemler derhal yapılacağı hüküm altına alınarak sınır kapılarında görevli ilgili gümrük personeli yetkili/sorumlu kılınmıştır.
  Bunun dışında; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre; uluslararası eşya taşımacılığında Bakanlığımız sınır kapılarındaki birimler gerek denetim görevi ile gerekse denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler. İlgili Kanuna göre söz konusu kusur ve/veya ihlallerin gümrüklü sahalarda tespiti halinde; gümrük personelince ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmektedir. Kusur ve/veya ihlalin sınır kapıları haricindeki gümrüklü sahalarda tespiti halinde ise bu tespitler ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmek üzere en yakın ulaştırma birimine intikal ettirilir.
  Öte yandan, Ağırlık ve boyutlar itibariyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenen limitleri aştığı tespit edilen taşıtların yurda girişlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş izin belgesi aranmakta olup; ilgili mevzuatında belirlenen ağırlık ve boyutları aştığı tespit edilen ancak söz konusu izni bulunmayan taşıtların yurda girişine izin verilmemektedir.


  Soru: Türkiye Gümrük Bölgesi’nde transit rejiminde akaryakıt taşınmasıyla ilgili genel esaslar nelerdir?

  Cevap: LPG ile 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıt ürünleri ve ham petrolün Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile transitine, ithaline veya ihracına izin verilmez. Ancak, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ürünün karayolu veya demiryolu ile transitine izin verilebilir.
  5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıt ürünleri ise Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleridir.


  Soru: Serbest dolaşımda bulunmayan akaryakıtın Türkiye üzerinden karayolu ve demiryolu ile transiti için gerekli koşullar nelerdir?

  Cevap: 2011/2033 sayılı “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve 3 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi) hükümleri kapsamında Türkiye üzerinden akaryakıt sevkiyatı yapılabilmektedir.
  Karar kapsamındaki ürünün transitini yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı, ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olmalıdır. Söz konusu iznin alınabilmesi için öncelikle, 3 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi) 4 üncü maddesinde sayılan “Ön İzin” koşullarının sağlanmış olması gerekmekte olup, ön izin başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamamaktadır.


  Soru: Ülkemizden Kuzey Irak’a ve Kuzey Irak’tan ülkemize, petrol taşımacılığı yapacak olan taşıyıcı firma ve sürücüler kimden izin almaktadır?

  Cevap: Taşıyıcı firma ve şoför başvuruları izin sahibi firma aracılığıyla Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. Başvuru sonuçları izin sahibi firmaya bildirilmektedir.

  Soru: Petrol taşımacılığı yapmak için talepte bulunan sürücülerin ne yapması gerekmektedir?

  Cevap: 3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ( Transit Rejimi) gereği, sürücülerin, ham petrol vd. eşyanın transitini yapan izin sahibi firmalar tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Şahsi başvuru yapılması mümkün değildir. Şahsi başvuru olması durumunda değerlendirme yapılmaksızın belgeler iade edilmektedir.
  İzin sahibi firmalar tarafından, sürücü izni talebinde bulunan kişilere ait başvuru tarihi itibariyle en son 15 gün once alınmış olan adli sicil belgesi ile isimlerinin Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.


  Soru: Sürücü izni alan kişilere bir belge verilmekte midir?

  Cevap: İlgili Kurumlarca yapılan değerlendirmenin olumlu olması durumunda sürücü isimleri ilgili Bölge Müdürlüklerine ve izin sahibi firmaya, olumsuz olması durumunda ise sadece izin sahibi firmaya bildirilmektedir. Sürücülere herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir.

  Soru: Sürücü izinlerinin değerlendirmesi ne kadar sürmektedir?

  Cevap: İzin sahibi firma tarafından Bakanlığımıza bildirilen sürücü isimleri en kısa sürede ( ortalama 5 iş günü ) ilgili diğer Kurumlara iletilmekte olup, diğer kurumlardan cevap alınması ortalama 4-5 ay sürebilmektedir.


 • Soru: Kanuni dayanak nedir?
  Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki '4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 06/07/2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelge.
   
  Soru: Yolcu kimdir?
  Cevap: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ve yabancılar ile herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılardır.
   
  Soru: Kimler yolcu sayılmaz?
  Cevap: Nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmazlar. Dolayısıyla bu kişiler, yolcu beraberi eşya muafiyetinden yararlandırılmazlar. Ancak, bu kişiler girişte 1 karton sigara en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki, en fazla 120 ml’lik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek yolcu girişi yapılan sınır kapılarında açılan mağazalardan satın alabilirler. Ancak, kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri, dönüşlerinde alışveriş haklarını kara hudut kapılarında bulunan mağazalarda ayda en fazla 10 defa kullanabilirler.
   
  Soru: Yolcu beraberi eşya nedir?
  Cevap: Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyadır. Her bir yolcu, beraberinde getirdiği Ek-9 liste kapsamı kişisel eşyayı ve 430 Avro’luk eşyayı muafen getirebilmektedir. 
   
  Soru: Yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti nedir?
  Cevap: 2009/15481 sayılı Kararın 'Kişisel eşya' başlıklı 58 inci maddesi ile Karar eki Ek-9 liste kapsamı eşyaya muafiyet tanınmıştır. Sayfanın sonunda yer verilen Ek-9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir.
   
  Soru: Yolcu beraberinde getirilen Ek-9 sayılı liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşya için muafiyet nasıl uygulanır?
  Cevap: Yurda giriş yapan yolcuların Karar eki Ek-9 liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşyaya, yolcu beraberinde olmak kaydıyla, muafiyet tanınacaktır.

  Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir. Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

  Muafiyet kapsamındaki eşya tür ve miktarları şu şekildedir:

  TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
  1- Sigaralar 600 adet
  2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet
  3- Puro 50 adet
  4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.
  5- Pipo tütünü 250 gr.

  ALKOLLÜ ÜRÜNLER
  1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.
  2- Alkol derecesi % 22'yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.

  KOZMETİK ÜRÜNLER
  600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi.

  GIDA ÜRÜNLERİ
  1- Çay 1 kg.
  2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.
  3- Kahve 1 kg.
  4- Çikolata 1 kg.
  5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.

  İsteyen yolcular 1 kg çikolata veya 1 kg şekerden mamul yiyecek haklarının tamamını yani 2 kg’lık hakkı söz konusu eşyadan sadece birisi için kullanabilirler.
   
  Soru: Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmesi mümkün müdür?
  Cevap: Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya üç ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9'daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacın girişine izin verilecektir.
   
  Soru: Yolcu beraberinde getirilen Karar eki Ek-9 liste kapsamı evcil hayvanlar hangileridir?
  Cevap: Söz konusu listenin 'f) Diğerleri' başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde geçen evcil hayvanlar ibaresi “kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır. Veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla işlem yapılmaktadır.
   
  Soru: Yolcu beraberinde cep telefonu getirmek mümkün müdür?
  Cevap: Evet getirilebilir. Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar da dahil olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet cep telefonu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde telefonun kıymetine bakılmaksızın muafen getirebilmektedir. Yabancı misyon mensupları için bu sınırlama söz konusu değildir. Cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları ve kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinden ulaşılması mümkündür. (https://tuketici.btk.gov.tr/merkezi-cihaz-kayit-sistemi)

   
  Soru: Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Vergiden Muaf Mıdır?
  Cevap: Evet vergiden muaftır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin mülga “VIII- Telsiz harçları” bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” bölümü eklenerek, ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2019 yılı itibarıyla 618,60 TL tutarında “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödenmesi gerekmektedir.
   
  Soru: Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harçlar Nereye Ödenir?
  Cevap: Söz konusu harcın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca veya mobil iletişim sunan işletmecilerce (GSM şirketleri) telefon cihazlarının elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce vergi dairesine veya yetki verilmiş bankalara ödenmesi gerekmektedir.
   
  Soru: Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti nedir?
  Cevap: Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.
   
  Soru: Yolcular 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti dâhilinde veya posta yoluyla cep telefonu getirebilir mi?
  Cevap: Hayır. Cep telefonu, Ek-9 liste kapsamı kişisel eşya olarak yolcu beraberinde ülkemize getirilebilmektedir. Hediyelik eşya statüsünde muafen veya vergileri ödenerek veya posta yoluyla cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.
   
  Soru: Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?
  Cevap: Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

  Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince, et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.
   
  Soru: Yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için bir ödeme yapmak gerekir mi?
  Cevap: Evet, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek olan elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere TRT adına 'Bandrol ücreti' gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. Ayrıca, yolcu beraberinde getirilen cihaz türü ve televizyon için ekran boyutuna göre  değişen miktarlarda TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir.
   
  Soru: Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddeleri yurda getirilebilir mi?
  Cevap: Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo olarak gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.
   
  Soru: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın getirilmesi için yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası olarak tespit edilen sürelerin aşılması halinde süre uzatımı mümkün müdür?
  Cevap:  Eşyanın geldiği gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce söz konusu süre aşımına neden olan durumun mücbir sebep ve beklenmeyen halden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bir defayla sınırlı olmak üzere en fazla 6 aya kadar süre uzatımı yapılması mümkündür.
   
  Soru: Yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası süreler içerisinde gönderilen kişisel eşyanın gümrük işlemleri nasıldır?
  Cevap: Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30 kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.
   
  Soru: Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?
  Cevap: Her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi uygulanır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;
   
  - AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
  - Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
  olarak uygulanmakta ve eşyanın;
  a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
  b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
  c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
  gerekir.

  Yukarıda da belirtildiği üzere, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre, 150 ve 430 Avro değerindeki eşya için geçerlidir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.
   
  Soru: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?
  Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.
   
  Soru: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir?
  Cevap: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.
   
  Soru: Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?

  Cevap: Hayır buna ilişkin bir süre sınırı yoktur, ancak kara hudut kapısından giriş yapan yolculara muafiyet hakkı ayda en fazla 10 defa kullandırılır.


  2009/15481 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 9 SAYILI LİSTE

  YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
  A) TÜKETİM MADDELERİ
  a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
  1- Sigaralar 600 adet
  2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet
  3- Puro 50 adet
  4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.
  5- Pipo tütünü 250 gr.
  b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
  1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.
  2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.
  c) KOZMETİK ÜRÜNLER
  600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi
  ç) GIDA ÜRÜNLERİ
  1- Çay 1 kg.
  2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.
  3- Kahve 1 kg.
  4- Çikolata 1 kg.
  5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.
  B) DİĞER EŞYA
  a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
  1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
  2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
  b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
  1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
  2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
  3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
  4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
  5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
  6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
  7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
  8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu
  (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet)
  c) MÜZİK ALETLERİ
  Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
  ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
  1- Bir adet kamp çadırı
  2- Bir adet dalgıç takımı
  3- Bir adet motorsuz şişirme bot
  4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
  5- Bir çift yüzme paleti
  6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
  7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
  d) SAĞLIK CİHAZLARI
  1- Hasta yolcuya ait yatak
  2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
  3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
  4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
  5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
  e) MUTFAK EŞYASI
  Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
  f) DİĞERLERİ
  1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
  2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
  3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
  4- Bir adet ütü
  5- Bir adet bisiklet
  6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
  7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
  8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
  9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

 • Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlar
    
   

  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?
  Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yurtdışında yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında geçici olarak getirebilirler.  
   
  1. Soru: Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?
  Cevap: Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasıdır.  
   
  1. Soru: Yurtdışında yerleşik olmak için 185 gün yurtdışında bulunmak yeterli midir?
  Cevap: Hayır. Taşıt getirecek kişinin yurtdışında yerleşim yeri bulunması ve ikamet tesis etmesi şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan vatandaşlarımız son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.  
   
  1. Soru: 185 Gün Hesabı Nasıl Yapılır?
  Cevap: Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar. Yurtdışında yerleşik olma durumunun hesaplamasını aşağıdaki örnek ile açıklayabiliriz.
   
  07.03.2018 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin 07.03.2018’den geriye doğru 1 yıl yani 07.03.2017-07.03.2018 tarihleri arasında yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır. 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır. 
   
   
  Türkiye’den Çıkış Türkiye’ye Giriş Yurtdışında Kalınan Süre Ulaşım Türü
  07.03.2018 05.06.2018 90 Havayolu
  15.09.2018 14.12.2018 90 Demiryolu
  21.01.2019 07.03.2019 45 Karayolu
  Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre          225 gün  
   
   
  1. Soru: Yurda giriş-çıkış bilgilerine nereden ulaşılabilir?
  Cevap: Vatandaşlarımız, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgilerini türkiye.gov.tr adresinden sorgulayabilirler.
  Ayrıca kişiler pasaportlarında bulunan giriş-çıkış tarihlerinden de yurtdışında kaldıkları süreleri hesaplayabilirler. 
   
   
  1. Soru: Yurtdışından emekli olan kişiler yurtdışında 185 gün bulunmadan taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurtdışında bulunma şartı aranmaz.
    
   
  1. Soru: Taşıtın getirilebileceği ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?
  Cevap: Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler. Örneğin, Almanya’da yerleşik bir kişi Fransa’dan satın aldığı taşıtı geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.
    
   
  1. Soru: Türkiye’de ikamet eden ve yurtdışı yerleşiklik şartını sağlamayan biri Gürcistan’dan satın alacağı taşıtı 2 yıl süreyle Türkiye’de kullanabilir mi?
  Cevap: Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışından taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. Bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurtdışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek cezai işlem uygulanmakta ve araçların yurtdışı edilmeleri sağlanmaktadır.
    
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
  Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir.
    
   
   
   
   
   
  1. Soru: Yabancılara ait taşıtlara da 730 gün süre verilecek mi?
  Cevap: Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye'de kalma süresinden uzun olamaz. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. (Örneğin Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye kimlikle giriş yapan Gürcistan vatandaşına verilecek süre 180 günde 90 günü geçemeyeceğinden taşıtına da en fazla 90 gün süre verilir.) Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ise ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir ve bu süre 730 günden uzun olamaz.
   
  1. Soru: Tüzel kişiliklere ait taşıtlara 730 gün süre verilecek mi?
  Cevap: Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilir. 
   
  1. Soru: 730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlamayan kişiler taşıtıyla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?
   
   
  • 730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan kişiler şartları sağlayana kadar taşıt getiremezler. Ancak, söz konusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik ise bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile getirebilirler.
    
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıta verilen süre aşılırsa cezası var mıdır?
  Cevap: Taşıtların yurtta kalma sürelerini; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aya kadar aşması durumunda 2019 yılı için sırasıyla 260 TL, 520 TL ve 780 TL para cezası uygulanır. 
  3 (üç) ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir.  
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt için gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?
  Cevap: Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıtı getiren kişinin ehliyeti, taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi ile Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belgenin ibrazı gerekir.
   
   
  15.  Soru: Önbeyan nedir?
   
  Cevap: Yurtdışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından gümrük kapılarına bildirebilecektir. Uygulaması başlayan ve Bakanlığımızın https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/ web adresinden veya “e-Devlet Kapısı” üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen Taşıt Önbeyan uygulaması sayesinde gümrük kapılarında işlemler daha hızlı ve akıcı bir şekilde tamamlanacaktır. Ayrıca kapılardaki bekleme süresi asgari düzeye inecektir.
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamı taşıt pasaporta kaydedilir mi?
  Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaporta kaydedilerek, süre sonuna ilişkin meşruhat düşülür. 
   
  1. Soru: Bu işlemler için gümrük idaresine ödeme yapılması gerekiyor mu?
  Cevap: Bu işlemler için gümrük idaresince herhangi bir ücret alınmamaktadır. 
   
  1. Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) kişiler yurtdışından geçici araç getirebilir mi?
  Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir. 
   
  1. Soru: Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden veya yurtdışına görevli olarak atanıp kesin dönüş yapan kişiler turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Yurtdışı göreve atanma, öğrenim görme, çalışma vb. sebeplerle yurtdışına giden kişilerden kesin dönüş yapanların ikametlerini Türkiye'ye nakletmeleri sebebiyle turistik kolaylıklardan faydalanarak 2 yıl süreyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. 
   
   
  1. Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşi tarafından getirilen taşıtı kullanabilir mi?
  Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce  kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.  
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtı hak sahibi (malik veya vekalet yoluyla getiren kişi) dışında Türkiye’de kimler kullanabilir?
  Cevap: Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir. Bu durumda, taşıt hak sahibinin araç içinde bulunması gerekmemektedir. Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılır, hiç kimse tarafından (ana, baba, eş ve çocuklar dahil) kullanılamaz
   
  1. Soru: Yurtdışında yerleşik bir kişi başka bir şahıs adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?
  Cevap: Taşıtın mülkiyet sahibi dışında yurtdışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi mümkündür. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir.
  Vekâleten getirilen taşıtlar için giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir. 
   
  1. Soru: Yurtdışında yerleşik bir kişi yurtdışında yerleşik tüzel kişi adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?
  Cevap: Yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar ancak yurtdışında yerleşik şirket çalışanları veya ortakları tarafından vekâleten getirilebilmektedir.  
   
  1. Soru: Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?
  Cevap: 
   
  • Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,
  • Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
  • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
  •  Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,
  • Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
  • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri
  Vekâlet belgesi olarak kabul edilir.  
   
  1. Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşine ait taşıtı vekâleten Türkiye’ye getirebilir mi?
  Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yerleşik başka bir kişiye ait taşıtı vekâleten de olsa geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir. 
   
  1. Soru: Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu eşler araç getirebilir mi?
  Cevap: Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur. 
   
  1. Soru: Türk vatandaşlığından çıkan veya çifte vatandaş olanların turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkün müdür?
  Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için uyruğun bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar Türkiye’de ki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılabilir mi?
  Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması mümkün değildir. Taşıt yalnızca getiren kişi ve bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, usul veya füruu olan kişilerce kullanılabilir. 
   
   
  1. Soru: Çifte pasaport sahibi kişiler birden fazla taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece bir adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir. 
   
  1. Soru: Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir mi?
  Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir.          31.Soru: Türkiye’ye taşıt ile giriş yaptıktan sonra verilen süre bitmeden taşıt ile birlikte yurtdışına çıkılması halinde 185 gün yurt dışında bulunmadan aynı taşıtla veya başka bir taşıtla geri dönmek mümkün mü?
   
  Cevap: Geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan kişilerin yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması halinde kullanılmayan süreler verilerek taşıtın girişine izin verilir. 185 gün yurtdışında bulunma şartının her girişte sağlanması gerekir.
  Ancak geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde 185 gün koşulu aranmaz.

   
  32.Soru: Verilen sürenin tamamının kullanılmasından sonra tekrar ne zaman taşıt getirilebilir?


  Cevap: Süresinin tamamını kullanan kişi çıkış tarihinden itibaren 185 gün yurtdışında bulunmadan aynı veya farklı bir taşıtı Türkiye’ye getiremez. Yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir. 


   
  1. Soru: Süresi bitmiş taşıt sınır kapısından giriş-çıkış yaparsa tekrar 730 gün süreyle Türkiye de kalabilir mi?
  Cevap:  Süresi bitmiş taşıtın yurtdışında 185 gün bulunmadan sınır kapısından giriş-çıkış yaparak tekrar getirilmesi mümkün değildir.    
   
  1. Soru: Süresi bitmiş taşıt mülkiyet değişikliğiyle yeniden Türkiye’ye getirilebilir mi?
  Cevap: Mülkiyet sahibinin yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse taşıt getirmesine izin verilir. 
   
  1. Soru: 730 gün süreyle Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkan taşıt sahibi taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir mi?
  Cevap: Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
   
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?
  Cevap: Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.  
   
  1. Soru: Getirilen taşıtın direksiyonunun sağda olması bir engel midir?
  Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.  
   
  1. Soru: Kiralayarak taşıt getirilebilir mi? Ne kadar süre verilir?
  Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kiralayarak taşıt getirmesine izin verilir. Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.  
   
  1. Soru: Taşıt Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkılabilir mi?
  Cevap: Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmak için en yakın gümrük idaresine başvurulmak suretiyle aşağıdaki işlemlerden birinin yapılması gerekir. 
   
  • Taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi,
  • Taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin Tebliğin 7 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen, iki nüsha imzalı taahhütnamenin her çıkışta gümrük idaresine sunulması ve bu talebin gümrük idaresince uygun bulunması.
  Pasaport işlemleri sırasında söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden önce gümrük idaresine yönlendirilecektir. Bu sebeple herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taşıtsız olarak yurtdışına çıkmadan önce en yakın gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.
   
  1. Soru: Gümrük idaresinin bilgisi dışında taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmanın cezası var mıdır?
   
   
  • Taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurtdışına çıkan kişiler haklı bir sebepleri bulunduğunu ispat edemezlerse haklarında, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defa Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygulanır.
   
   
  1. Soru: Taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde yurtdışında bulunulan süreler taşıtın Türkiye’de kaldığı süreden sayılır mı?
  Cevap: Gümrük idaresinin denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın süresi işlemeye devam eder.  
   
   
   
  1.  Soru:  Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına geçici olarak teslim edilen taşıt burada ne kadar süre kalabilir?
  Cevap: Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle gümrük gözetiminde kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıt gümrüğe terk edilebilir mi?
  Cevap: En yakın gümrük idaresine dilekçe ile başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilecek taşıta ilişkin yasal olarak tahakkuk eden vergi ve cezalar varsa bunların ödenmesi gerekir.   
   
  1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de satılabilir mi?
  Cevap: Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali yapılan taşıt Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın bir başkasına satılamaz.  
   
  1. Soru: Sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıkarılan taşıt 185 gün yurtdışında kalmaksızın taşıt sahibinin eşi/çocukları/annesi/babası/arkadaşı tarafından vekâleten Türkiye’ye getirilebilir mi?
  Cevap: Taşıtın tekrar Türkiye’ye vekâleten getirilebilmesi için en az 185 gün yurtdışında kalması gerekmektedir. 
   
  1. Soru: Taşıtın sigortası Türkiye’de geçerli değilse taşıtın girişine izin verilir mi?
  Cevap: Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletilebilir.  
   
  1. Soru: Taşıtla yurtdışına çıkış yaparken ya da taşıtı gümrük idaresine bırakırken gümrük idaresince yapılması gereken işlemler nelerdir?
  Cevap: Taşıtın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir. 
   
  1. Soru: Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?
   
     
   
  Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamı Taşıtlar
   
   
  1. Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi (YTGGK) ve Yabancı taşıtlar geçici giriş formu (YTGGF) nedir?
  2.  

  Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ise, çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgeyi ifade eder.

    
   
  1. Soru: Çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak Türkiye’ye taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, belirli bir süre ile çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yabancıların ülkelerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilmek üzere geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtlar çalışma veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir. Ancak, söz konusu kişilerin Türkiye’de çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları ve kesintisiz olarak çalışmaya veya öğrenime devam etmeleri gerekmektedir. 
   
  1. Soru: Emekliler de YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahibi kişiler hariç olmak üzere, Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz yurtdışından emekli yabancılar Türkiye’de trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıtlarını getirebilirler. Mavi Kart sahibi kişiler ikamet izninden muaf olarak Türkiye’de sınırsız olarak ikamet edebildiklerinden, Mavi kart sahibi emeklilerin bu kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.  
   
   
  1. Soru: Türkiye’den emekli olan yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Hayır. Yurtdışından emekliliği olmayan yabancıların belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.
   
   
  1. Soru: Türkiye’ye geldikten bir süre sonra çalışmaya başlayan yabancının YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirme hakkı var mıdır?
   
  Cevap: Trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için kişilerin Türkiye’de çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları gerekmektedir.
   
  Örnek-1: Türkiye’ye 18.10.2017 tarihinde gelen ve 18.08.2018 tarihinde çalışmaya başlayan bir yabancının, çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru bir yılda 304 gün Türkiye’de yerleşik olduğu için belirtilen kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.
   
  Örnek-2: Türkiye’ye 18.10.2017 tarihinde gelen ve 15.02.2018 çalışmaya başlayan bir yabancı, çalışmaya başladığı tarihten geriye doğru bir yılda 245 gün yurtdışında yerleşik olduğu için YTGGK ve YTGGF kapsamında taşıt getirebilir.
   
   
  1. Soru: Mavi Kart sahibi öğrenciler veya çalışanlar trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Mavi Kart sahibi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye'de belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtları için Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilirler. Bu kişilerin sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarını ispat etmeleri gerekmektedir.
   
   
  1. Soru: Mavi Kart sahibi emekliler YTGGK ve YTGGF kapsamında trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
   
  Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli mavi kart sahibi kişilerin, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu kapsamında taşıt getirmesi mümkün bulunmamaktadır.
   
   
  1. Soru: Mavi kart sahibi kişilerin, YTGGK ve YTGGF kapsamında yabancı plakalı taşıt getirebilmeleri için Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihten sonra yurtdışında kalmaları gerekir mi?
   
   
  • Evet. İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilmeleri için Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihten sonra yurtdışında ikamet tesis etmeleri ve 185 gün yurtdışında bulunmaları gerekir.
   
  Örnek: Türkiye’de çalışmaya başladığı 18.09.2017 tarihinde çift uyruklu Türk vatandaşı iken 18.07.2018 tarihinde izin ile Türk vatandaşlığından çıkarak mavi kart alan bir kişi, Türk vatandaşlığından çıktığı tarihten geriye doğru bir yılda 303 gün Türkiye’de bulunduğundan yabancı plakalı taşıtını trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak Türkiye’ye getiremez. Belirtilen kapsamda taşıt getirebilmesi için 18.07.2018 tarihinden sonra yurtdışında ikamet tesis etmesi ve en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.
   
   
   
   
  1. Soru: Türkiye’de bir firmanın ortağı olan kişiler YTGGK ve YTGGF kapsamında yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?
   
  Cevap: Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan ve bu durumun şirket ana sözleşmesinde yer aldığını ispat eden firma ortağı kişiler Türkiye’de trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilirler.
   
   
  1. Soru: Firma çalışanı veya ortağı olan kişilerce YTGGK ve YTGGF kapsamında getirilen yabancı plakalı taşıt, bu firmanın istihdam ettiği bir şoför tarafından kullanılabilir mi?
   
  Cevap: Hayır. Belirtilen kapsamda getirilen taşıtların, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, yalnızca izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılması mümkündür. Bu nedenle, şoför olarak istihdam edilen kişinin maaş ve SGK ödemelerinin izin hak sahibi tarafından yapılması gerekir.
   
  1. YTGGK ve YTGGF için aranan teminat tutarı ne kadardır?
  Cevap: Gümrük idarelerince Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu düzenlenmesi için taşıtın gümrük vergilerinin %20 fazlası tutarında teminat verilmesi gerekmektedir. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için aranan teminat miktarı ise yetkili kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-TURİNG tarafından vergi tutarlarına bağlı olarak belirlenmektedir. 
   
  1. Soru: YTGGK ve YTGGF kapsamında getirilen taşıtın işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanması gerekmektedir?
  Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi gerekir. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir. 
   
  1. Soru: YTGGK veya YTGGF alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?
  Cevap: Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.
  Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan; 
   
  • Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için çalışma izin belgesi,
  • Öğrenciler için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,
  • Emekliler için, yurtdışından emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,
   istenilmektedir.
   
   
   
  1.  Soru: MA – MZ plaka ne demektir?
  Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen MA-MZ harf serisini taşıyan plakaları ifade etmektedir.  
   
  1. Soru: MA-MZ plakasına kayden getirilecek taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?
  Cevap: MA-MZ plakasına kayden getirilen taşıt ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
   
   
   
  1. Soru: MA-MZ plakasına kayden getirilecek taşıtın satın alındığı tarih ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?
   
  Cevap: MA-MZ plakasına kayden getirilen taşıt görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş olabilir.  
   
  1. Soru: MA-MZ plakasına kayden girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
  Cevap: Bu kapsamda getirilecek taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri ile öğrenim süresi de göz önünde bulundurularak her defasında 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.  
   
  66.Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süre uzatımı için nereye başvurulur?
   


  Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için kefil kuruluş aracılığıyla gümrük idaresine; Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtlar için doğrudan gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır.

    
   
  1. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtların süre uzatım talepleri hangi şartlarda kabul edilir?
  2. Cevap: Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu şekilde yapılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek süre 24 ayı geçemez.
   
   
  1. Soru: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurunun henüz sonuçlanmadığı durumda yapılması gereken işlemler nelerdir?
   
   
  • Çalışma izin belgesi ve ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde süre uzatımı için yapılan resmi başvuru sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte izin süresi içerisinde kefil kuruluş veya ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.
   
   
   
  1. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında taşıt getiren kişinin işten ayrılması veya öğreniminin sona ermesi durumunda ne yapması gerekir?
  Cevap: Bu kişilerin en geç 30 (otuz) gün içerisinde gümrük idaresine başvurarak taşıtlarını yurtdışı etme, devir veya terk işlemlerinden birini tesis etmeleri gerekir. Aksi durumda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanarak taşıt yurtdışı edilir.
   
  1. Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında işlem yapmak için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?
  Cevap: Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak kefil kuruluş tarafından ücret alınmakta olup, bu ücretler hakkında kefil kuruluştan (TURİNG web sitesinden www.turing.org.tr)  bilgi edinilebilir. 
   
  1. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtı Türkiye’de taşıt sahibinden başka kimler kullanabilir?
  Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar) ve özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak taşıt sahibi tarafından istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılabilir. Taşıt sahibi dışında taşıtı kullanabilecek bu kişilerin de trafik tescil belgesinde isimlerinin yer alması gerekmektedir. 
   
  1. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de bir başka kişiye satılabilir mi?
  Cevap: YTTGK veya YTGGF’ye kayden geçici ithal edilen taşıtların yine bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresinin denetimine alınması hâlinde mümkündür. 
   
   
  1. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın başka bir yabancıya devrinde yurtdışı yerleşiklik şartı aranır mı?
  YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın başka bir yabancıya devredilebilmesi için, taşıtı devredecek kişinin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olmaması; devralacak kişinin ise, Türkiye’de çalışmaya veya öğrenim görmeye başladığı tarih itibarıyla yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlıyor olması ve taşıtın devir alınacağı tarih itibarıyla çalışma veya öğrenim durumunun kesintisiz olarak devam ediyor olması gerekir.
   
   
  1. Soru: Çifte uyruklu kişiler yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir mi?
  Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.
   
   
  1. Soru:  Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına geçici olarak teslim edilen taşıt burada ne kadar süre kalabilir?

  Cevap: Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle gümrük gözetiminde kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.
   
            
  77. Soru: Taşıta verilen sürenin tamamı kullanılıp taşıt yurt dışı edildikten sonra aynı kişi aynı taşıtı tekrar hangi koşullarda getirebilir?
   
  Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra kişi tekrar Türkiye’ye taşıt getirmek isterse,
   

  • Kişinin giriş yapılmak istenen tarih itibariyle, son 365 günün en az 185 gününü kesintili veya kesintisiz yurt dışında geçirmesi (yurt dışı yerleşiklik şartını sağlaması),
  • Taşıtın kesintisiz olarak 185 gün yurt dışında bulunmuş olması
  • Şahsın bu süre içerisinde Türkiye’ye herhangi bir taşıt getirmemiş olması,
   
  gerekmektedir.
   
  Kişinin daha önce 730 günlük bir izin süresinin tamamını kullanmış olması halinde aşağıdaki durumlar söz konusu olmaktadır:
  1. Çıkış tarihinden itibaren 185 gün kişi ve taşıt fiilen yurt dışında bulunmuştur. Bu durumda, 730 gün süre verilir.
  2. Taşıt 185 gün fiilen yurt dışında bulunmuştur. Ancak, kişi giriş yapmak istediği tarih itibariyle son 365 günün 185 gününü yurt dışında geçirmemiştir. Yurt dışında yerleşiklik şartı sağlanmadığından kişinin yabancı plakalı taşıtını geçici olarak getirme hakkı bulunmamaktadır.
  3. Kişi tekrar taşıtıyla giriş yapmak istediği tarih itibariyle 185 gün yurt dışında bulunmuş olmakla birlikte, bu süre zarfında aralıklarla Türkiye’ye taşıtsız giriş yapmıştır. Taşıt ise kesintisiz olarak yurt dışında kalmıştır. Bu durumda kişiye, 730 günlük sürenin tamamı verilir.

   
  Örnek 1-Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalarak 15.08.2019 tarihinde yurtdışına çıkan kişi, 20.02.2020 tarihinde tekrar taşıtıyla birlikte geldiğinde gerek şahıs gerekse taşıt 185 günden fazla yurtdışında kalmış olduğundan taşıtına 730 gün süre verilir.
  Örnek 2-Taşıtı ile Türkiye’ye 18.07.2017 tarihinde gelen bir şahsa 18.07.2019 tarihine kadar 730 gün süre verilmiştir. Şahıs 18.05.2019 tarihinde taşıtını gümrüğe teslim ederek yurtdışına çıkmış 19.06.2019 tarihinde geri dönmüştür. Taşıtın gümrüğe teslim edilmesi izin süresini durduracağından izin süre sonu 18.08.2019 tarihine ötelenmiştir. Şahıs 730 günlük sürenin tamamını kullanarak 18.08.2019 tarihinde taşıtıyla birlikte yurt dışına çıkar. Şahıs tekrar 19.01.2020 tarihinde giriş yapmak istediğinde geriye doğru 365 gün içerisinde toplam 185 gün fiilen yurt dışında bulunduğundan yurt dışında yerleşiklik şartını sağlamaktadır. Ancak, taşıt fiilen sadece 154 gün yurt dışında bulunduğundan süre verilememektedir. Bu durumda şahıs taşıtı ile Türkiye’ye 19.02.2020 tarihinde tekrar giriş yapabilecektir.
  Örnek 3- Taşıtı ile Türkiye’ye 18.07.2017 tarihinde gelen bir şahsa 18.07.2019 tarihine kadar 730 gün süre verilmiştir. Şahıs 730 günlük sürenin tamamını kullanarak 18.07.2019 tarihinde taşıtıyla birlikte yurt dışına çıkar. Şahıs tekrar 19.09.2019 tarihinde taşıtsız Türkiye’ye gelir ve 15 gün kalarak yeniden yurt dışına çıkar.  19.02.2020 tarihinde taşıtıyla birlikte giriş yapmak istediğinde geriye doğru 365 gün içerisinde toplam 185 gün fiilen yurt dışında bulunduğundan yurt dışında yerleşiklik şartını sağlamaktadır. Taşıt da 185 gün kesintisiz yurt dışında kalmış olduğundan kişinin Türkiye’de geçirmiş olduğu 15 gün düşülmez ve 730 gün süre verilir.


 • Soru: Yolcu beraberinde her türlü hayvan muafen getirilebilir mi?

  Cevap: Yolcu beraberinde sadece evcil hayvan gümrük vergilerinden muafen getirilebilmekte olup, 2011/39 sayılı genelgemiz ile evcil hayvanlar; kedi, köpek ve kuş ile sınırlandırılmıştır.

  Soru: Yolcu beraberinde kaç adet evcil hayvan muafen getirilebilir?

  Cevap: Evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 akvaryum balığı gümrük vergilerinden muafen getirilebilmektedir.

  Soru: Evcil hayvan yolcu beraberinde getirilmek zorunda mıdır?

  Cevap: Evet. Evcil hayvanın yolcu beraberinde getirilmesi sağlanması gereken şartlardan biridir.

  Soru: Yolcu beraberinde evcil hayvan getirildiğinde hangi belgeler gümrük idaresine sunulmalıdır?

  Cevap: Veteriner sağlık raporu, aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi gümrük idaresine sunulmalıdır.

  Soru: Veteriner kontrolü yapılmakta mıdır?

  Cevap: Türkiye’ye giriş yapılan hava, kara, deniz kapılarında görevlendirilmiş veterinerler bulunmakta olup, evcil hayvanın Türkiye’ye girişinden önce hayvanların veterinerlerce kontrol edilmesi şarttır.


 • Soru: Kanuni dayanak nedir?
  Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki '4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve  63 üncü maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge.
  Soru: Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?
  Cevap:. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır. 
  Soru: Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?
  Cevap: Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları, eşyanın
   

  • Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
  • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
  • Kitap veya benzeri basılı yayın için %0,
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

  oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
  Söz konusu eşyanın,
  -      Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
  -      Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
  -      Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
   
  gerekmektedir.


  Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?
  Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır. 
  Soru: Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?
  Cevap: Hayır, yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.
  Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?
  Cevap: Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.
  Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?
  Cevap: Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.
  Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür?
  Cevap: Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.
  Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?
  Cevap: Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.
  Soru: Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?
  Cevap: Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası  halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının  kayıtlı olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.
  Soru: Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
  Cevap: Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
  Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
  Cevap: Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996  sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan 'takviye edici gıdalar' ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan 'sporcu gıdaları'nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
  Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine ilişkin bir istisna var mıdır?
  Cevap: Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise 'Milli Sporcu Belgesi'ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.
  Soru: Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?
  Cevap: Evet. Kişisel eşya (15481 sayılı Karar’ın 9 No’lu listesinin (B) bölümünde belirtilen eşya) yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir.
   Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişisel eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmış olup, kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyayı getiren posta idaresi veya hızlı kargo firmasına müracaat etmesi gerekmektedir.

   
  Soru: Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?
  Cevap: Gönderilerin takibi Bakanlığımızca yapılmamakta olup, kargonuzun taşımacılığı hızlı kargo firması tarafından yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT’ye başvurmanız gerekmektedir.
  Soru: Bakanlığınızca vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?
  Cevap: Hayır. Bakanlığımızca sadece vergi tahsilatı yapılmaktadır. Taşımacılık,  depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.
  Soru: Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?
  Cevap: Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır.
  Ayrıca, bu firmalar bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın ve numunelerde hiçbir eşyadan, 0-1500 Avro arasında bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti alamamaktadırlar.
   
  Soru: Yurtdışından gelen gönderimin vergisini ödemek için gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu? 
  Cevap: Gelen gönderinin kıymetinin 0-1500 Avro arasında olması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.


 • Soru: Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?
  Cevap: Özel tertibatlı araç ithal edecek kişinin ortopedik özürden kaynaklanan engelinin bulunması gerekir.

  Ortopedik özür ibaresi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlığını ifade eder.

  Kişinin engel durumuna göre iki şekilde araç ithali yapılmaktadır:
  1- Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araç ithali,
  2- El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan araç ithali.

  Bu kişiler;
  a-    Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik ise ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmek suretiyle getirilen,  
  b-    Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan,
  özel tertibatlı aracı vergilerden muaf olarak ithal edebilir. 
  Soru: Nasıl Bir Araç İthal Edilebilir?
  Cevap:

  1) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar: Bu kişiler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobiller,

  2) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar: El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olan kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, engelli kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan 87.02 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan minibüsler ile portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz oturma yeri olan,  engelli kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtaları,
  muafiyet kapsamında ithal edilmektedir.   

  Araçta bulunan özel tertibatın kişinin engeline göre yurt dışında yaptırılmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, aracın engelli aracı olarak ithali amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinden önce araçtaki özel tertibatın yapılmış olması gerekir.
   
  Soru: Özel Tertibatlı Araç İthalinde Yaş Sınırı Var mıdır?  
  Cevap: Aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekir.   

  Soru: Hangi araçlar muafiyet kapsamında getirilemez? 
  Cevap: 
  -    Sadece otomatik vitesli olan araçların,
  -    Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların,
  -    Engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların,
  -    Arazi araçlarının
  muafen ithali mümkün değildir.

  Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için araçların  özel tertibatlı olması gerekmemektedir.
  Soru: Özel tertibatlı araç ithalinde muafiyet hangi vergileri kapsar?
  Cevap: Muafiyet gümrük vergisi, ÖTV ve KDV’yi kapsamaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 72 nci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile, yurt dışından engelli muafiyeti kapsamında ithal edilen araçlar için, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar için, ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.
   Soru: Nereye Müracaat Edilir?
  Cevap: Özel tertibatlı engelli aracı için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce engelli kişinin bizzat kendisi, vasisi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda yer alan yetkili gümrük idarelerinden birine müracaat edilir:
  1- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
  2- Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
  3- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
  4- Gebze Gümrük Müdürlüğü
  5- Malatya Gümrük Müdürlüğü
  6- Rize Gümrük Müdürlüğü
  7- Mersin Gümrük Müdürlüğü
   
   
  Soru: Müracaat İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?
  Cevap: 
  1- Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araç için:
  a) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde engelli kişi adına düzenlenmiş “Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu”nun aslı veya söz konusu raporu düzenleyen kurum tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,
  1) Söz konusu raporda, özel tertibat kod numarası ile engelli kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alacağının belirtilmiş olması gerekir.
  2) İlgili kişi tarafından, kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğu ülkenin resmi bir hastanesinden alınan rapor ibraz ediliyor ise raporun Türkçe tercümesinin de bulunması gerekir.
  b) Engelli kişinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi,
  c) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,
  ç) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli kişiye;
  1) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi,
  2) Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,
  d) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura,
  e) Nüfus cüzdanı örneği,
  f) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   
  2) Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar için:
   
  a) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamı kişiler için; Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumundan alınmış kişinin el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olduğunu ve kişinin rampa veya lift sistemli araç ile taşınabileceğini gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya aslının bir kamu kurumu tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,
  b) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,
  c) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli kişiye;
  1) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi,
  2) Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,
  ç) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura,
  d) Nüfus cüzdanı örneği,
  e) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   
   
  Soru: Karara Bağlama Süreci Nasıldır?
  Cevap: Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişi talebi, yetkili Gümrük Müdürlüğünde oluşturulan heyet tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

  Gümrük Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından, ibraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumu dikkate alınarak engelli kişinin ithal etmek istediği araçtaki engelinin gerektirdiği özel tertibat belirlenir.

  Komisyonun toplanacağı gün, ilgili engelli kişi de anılan gümrük idaresinde hazır bulunur. Ancak, el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişilerin komisyona katılması zorunlu olmayıp vekalet vereceği başka bir kişi ya da varsa vasisinin temsilci olarak komisyona katılması mümkündür.

  Aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın oybirliği ile verilmesi gerekir. Komisyon kararı, yetkili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Belgesi”nde belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır.


  Soru: Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Nasıldır?
  Cevap:
  1) Özel tertibatlı araç tertibatlandırılmış olarak giriş gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu Taşıt Takip Programına kaydettirilmesi gerekir.
  2) Komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde istenilen belgelerle birlikte komisyon karar belgesini düzenleyen yetkili Gümrük Müdürlüğüne başvurulur ve araç söz konusu gümrüğe teslim edilir.
  3) Gümrük Müdürü veya yetkilendireceği Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşturulan bir heyet tarafından, aracın söz konusu komisyon karar belgesine uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde ithaline izin verilir.
  4) Yetkili gümrük idaresince, araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine satılamaz/devredilemez şerhi konularak trafik kaydı yapılmak üzere ilgili trafik tescil idaresine gönderilir.
   
  Soru: Engelli kişi tarafından bizzat kullanılması gereken araçların başkalarınca da kullanılabilmesi mümkün müdür?
  Normal şartlarda bu araçların sadece engelli kişiler tarafından kullanılması gerekir. Ancak, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde engelli kişinin araçta bulunması şartı ile başka bir kişi tarafından da kullanılabilir.

  Soru: Özel Tertibatlı Aracın Devir ve Satış Koşulları Nelerdir?
  Cevap: Kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracı satmış veya başka bir engelli kişiye devretmiş olmaları gerekir.

  Özel tertibatlı aracın başka bir engelli kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak kişinin engelinin farklı olması halinde araç yetkili Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin engeline uygun varsa tertibat değişikliği yetkili gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.
   
  Özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır.
  a) Bu araçların engelli kişi tarafından, başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devri mümkündür.
  b) Bu araçların engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden satışı mümkün değildir.
  c) Bu araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç ila on yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye satışında gümrük vergileri tahsil edilir. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.
   
   Özel tertibatlı araç muafiyetinden faydalanan engelli kişinin vefatı halinde,
  1) Aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmaz. Varislerin, kendi adlarına yeni bir trafik şahadetnamesi düzenlenmesini teminen veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay içinde yetkili gümrük idaresine başvurması gerekir.
  2) Bu araçların varis tarafından, engelli veya engelli olmayan başka bir kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın devri veya satışı mümkündür.
  3) Bu araçların, varis tarafından engelli olan başka bir kişiye devrinde gümrük vergileri aranmaz. Aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde engelli olmayan başka bir kişiye satışında ise gümrük vergileri tahsil edilir. Beş yıl sonrasında söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.
  4) Bu araçların, varis tarafından engelli olan bir kişiye devrinden sonra, bu engelli kişi tarafından aracın engelli olmayan başka bir kişiye satışında, aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise gümrük vergileri aranmaz.

  Soru: Gümrük İdaresinden İzin Alınmaksızın Satışı, Devri Yapılan Araç için Nasıl bir Yaptırım Uygulanır?  
  Cevap:  Muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara izin alınmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dışında kullanılan eşyanın gümrük vergileri tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

 • Soru: Bedelsiz ithalat nedir?
  Cevap: Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

  Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir?
  Cevap: Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri.

  Soru: Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir?
  Cevap: Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtalar
  Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanolar

  Soru: Ticari araçların bu muafiyetten faydalanarak getirilmesi mümkün müdür?
  Cevap: Hayır. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

  Soru: Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?
  Cevap: Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur.

  Soru: Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?
  Cevap: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.
  Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
  b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
  c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
  d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.
  Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

  Soru: Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir?
  Cevap: Yerleşim yeri;
  Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri ifade etmektedir.
   
  Yerleşim yerinin nakli;
  Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder.
   

  Soru: Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?
  Cevap: a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,
  b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,
  c) Yurtdışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık statüsüne haiz Türk vatandaşları,
  d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri,
  e) Mavi kart sahibi kişiler 
  Bedelsiz araç ithal edemezler.

  Soru: Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?
  Cevap: a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden; veraset intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda ise yurt dışında yerleşik murisin ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı olması,
  b) Aracın, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.


  Soru: Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi mümkündür?
  Cevap: Muafiyet şartlarının sağlanması halinde; motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her birinden birer adet getirilmesi mümkündür. 
  Örneğin, Kişi, bir adet otomobil, bir adet motosiklet ile bir adet bisikleti bedelsiz ithalat kapsamında bir defada yurda getirebilir.

  Soru: Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?
  Cevap: Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir. Bu bölüm kapsamı motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından söz konusu beş yıllık süre içinde, bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.
   İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

  Soru: Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi?
  Cevap: Hayır. Veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç bedelsiz araç ithalinde “aile ünitesi” esas alınır. Aile ünitesi, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Muafiyet hakkı aile ünitesine tanınmaktadır.


  Soru: Eşi adına kayıtlı aracın bedelsiz ithalatını kişi kendisi yapabilir mi?
  Cevap: Hayır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat işlemleri, kişinin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından gümrük idaresine müracaat edilip sonuçlandırılabilir.

  Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?
  Cevap: Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.
   
  Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 1 yıllık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

  Soru: Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır?
  Cevap: Aşağıdaki gümrük idarelerine yapılmaktadır.
  Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü (0312-397 75 47)
  İstanbul Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü (0212-465 80 16)
  İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü (0232-463 12 96)
  Gebze Gümrük Müdürlüğü (0262-754 24 01)

  Soru: Başvuru için bir süre kısıtı var mıdır?
  Cevap: a) Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay,
  b) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay, ancak, kamu görevlilerinin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmesi halinde süre, kişinin Türkiye Gümrük Bölgesine son giriş tarihinden itibaren hesaplanır.
  c) Türk vatandaşlığına geçenlerin vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay,
  ç) Miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varislerin; veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay.

  Soru: Başvuru sırasında aranacak belgeler nelerdir?
  Cevap: (1) Kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte,  yetkili gümrük idaresine başvurulur. 
   
  a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için;
  1)Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
  4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.
  b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  4)Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.
  c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
  4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  5) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.
  ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2)  Veraset ilamı,
  3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.
  (2) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

  Soru: Konuyla ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?
  Cevap: 7/10/2009 tarih ve 27369 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ve 6/6/2017 tarih ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği’ne, Bakanlığımız internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) bulunan mevzuat başlığı altından ulaşmak mümkündür.

  Soru: Bedelsiz ithalat yoluyla galen araçlarda mali yükümlükler ve oranları nelerdir?
  Cevap: Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

  Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar: 
   
   
   

  Araç yaşı
  (birim)
  Amortisman oranı (%)
   
  Amortisman tutarı (birim) Vergiye esas kıymet
  (birim)
  1 20 100x%20=20 100-20=80
  2 10 100x%10=10 80-10=70
  3 10 100x%10=10 70-10=60
  4 10 100x%10=10 60-10=50
  5 10 100x%10=10 50-10=40
  6 10 100x%10=10 40-10=30
  7 - - 100x%20=20
  8 - - 100x%20=20
  9 - - 100x%20=20


   
   
   
   
   
   
   
      
Ortaklar Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Mahallesi ATATÜRK Caddesi Çarşı Zemin Kat No:10 Dükkan No:68-69 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: +90 212 652 2637

Faks: +90 212 639 8556

E-Posta: info@ortaklargumrukleme.com.tr